Lokale

Kalver sammen med mjølkekyrne

25.09.2019 (Oppdatert: 30.09.2019)

Mjølkekufjøs bør innredes med hensyn til samvær mellom ku og kalv når kalven skal die kua i ukene etter fødsel.

Les mer ›

En-rekkers løsdriftsfjøs i små besetninger?

25.09.2019 (Oppdatert: 30.09.2019)

Løsdriftsfjøs for små mjølkebesetninger krever smarte løsninger for å bli arealeffektive samt sikre god dyrevelferd.

Les mer ›

Bruk av Envirom CBX og Rootbase i kepaløk 2017

16.05.2019 (Oppdatert: 20.05.2019)

Envirom Green tok kontakt med NLR Øst fordi de ønsket å prøve ut Leonarditt-produktene i forsøk under norske forhold.

Les mer ›

Virkning av ulike avpussingsmetoder i frøeng av timotei og engrapp

08.05.2019

Lange, milde og nedbørrike høster gjør at frøenga vokser lenger og går vinteren i møte med større vegetativ plantemasse enn vi har vært vant til tidligere.

Les mer ›

Conserve før utplanting mot kålflue i hodekål

15.05.2019

Forsøk med ulike doseringer av Conserve påført pluggplanter viser en svak tendens til at de tre høyeste dosene av Conserve ga mindre skade av kålflue enn laveste dose og ubehandlet.

Les mer ›

Sortsforsøk i halvsein potet

08.05.2019

Fem nye nummersorter fra Graminor var med i verdiprøvingen, og ble målt mot Asterix, Lady Claire, Innovator og andre aktuelle sorter. G08-3167 ga best avling av de nye nummersortene.

Les mer ›

Store doser Trimaxx og tidlig forsommerslått i frøeng av Gandalf rødkløver

08.05.2019

Vekstreguleringsmiddelet Trimaxx har ikke vært prøvd ut i rødkløver tidligere.

Les mer ›

Etablering av soner for pollinerende insekter

14.05.2019

Det er kommet en stor rapport som viser at totalt mengde insekter har gått ned med 2,5% hvert år de siste 25-30 åra. Dette indikerer en utryddelse innen 100 år.

Les mer ›

Etablering av grasdekte vannveier og kantsoner

14.05.2019

Denne typen arealer kan etableres som vanlig gjenlegg i korn med for eksempel ugrasharv med såaggregat. For små arealer er det enkelt å bruke et såfrøapparat til å henge på magen, og sveive ut.

Les mer ›

Sprøytetid og dose ved bekjemping av markrapp i timoteifrøeng

08.05.2019

Markrapp er det største grasugrasproblemet ved frøavl av timotei.

Les mer ›

Forsøk med tidlige potetsorter

08.05.2019

G06-1033 er en ny norsk sort som ble testet med Rutt, Arielle og Hassel som målesorter. Sorten ga gode avlinger i våre forsøk, men feltet var noe ujevnt og første høsting ble foretatt litt for tidlig.

Les mer ›

Sortsforsøk i mais

08.05.2019

Ambition og Glory er hovesorter med stabile avlinger, men vi bør dyrke noe Activate siden den er tidligst moden.

Les mer ›

Gjødsling med N i eng

08.05.2019

Det var få sikre utslag for å gjødsle med ekstra nitrogen utover grunngjødslinga etter bondens gjødselplan både i 2017 og 2018. Dette var uavhengig av om en brukte kalksalpeter eller Opti-NS.

Les mer ›

Verdiprøving flerårig raigras

08.05.2019

Figgjo ga størst avling i feltet på Øsaker i år, men det var generelt små forskjeller i avling mellom sortene.

Les mer ›

Avlingskontroll på ulik jordarbeiding til høstkorn

08.05.2019

I 2018 fikk vi den beste avlinga på høstpløya og den dårligste ved å direkteså. Men økonomisk kommer ikke det direktesådde så mye dårligere ut på grunn av lavere etableringskostnader og RMP-tilskudd.

Les mer ›

Vårgjødsling i etablert eng

30.04.2019

Det var liten forskjell i avling ved ulike tidspunkter for tilførsel av nitrogen. Avlingen var noe større der vårgjødsling ble delt enn der gjødsla ble gitt i en omgang.

Les mer ›

Utviklingsstadier i korn

30.04.2019 (Oppdatert: 07.05.2019)

Det blir ofte referert til Zadoks (BBCH) skala for å beskrive kornplantenes utviklingsstadium. Under gis forklaring på tallkodene.

Les mer ›

Gjødslingsstrategier i Majong vårraps (BRAKORN)

30.04.2019

Denne forsøksserien ble i utgangspunktet anlagt, blant annet for å sjekke om vi kunne utnytte gjødsla bedre ved øke andel gjødsel tilført ved delgjødsling, spesielt i sesonger hvor det kommer en del nedbør etter våronna. Nedbøren uteble i stor grad i 2018, men årets resultater viser effekt av gjødslingsnivå på avling, tidlighet og oljeprosent. Det var derimot ikke utslag på bladgjødsling.

Les mer ›

Gjødsling til åkerbønne

30.04.2019

I forsøk med ulik gjødsling med og uten Rhizobiumsmittet såfrø , synes vi i sesongen å kunne se en tendens til frodigere vekst der frøene var smittet med Rhizobiumsmitte.

Les mer ›

Gjødsling til erter

30.04.2019

Det ble testet ulik gjødsling til erter sådd med og uten Rhizobiumsmittede frø. Feltet på Øsaker var sterkt tørkestresset.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.