Lokale

AAT - Hva er det?

Hvordan kan vi øke den egenproduserte proteinandelen i graset?

Les mer ›

Fem trinn til fruktbar jord

La fotosyntesen gi næring til både store avlinger og god jordstruktur med økt jordfruktbarhet.

Les mer ›

Marthe og Marens vinneroppskrift

Ønsker du å få innsikt i Marthe og Marens vinneroppskrift? Her har du den!

Les mer ›

Kalking

Kalking er nødvendig for å holde pH på et gunstig nivå, som igjen er en forutsetning for gode avlinger.

Les mer ›

Miljømotivasjon med mening

«Rett miljøtiltak på rett sted» går igjen når man prater om Regionalt miljøprogram (RMP). Men hva som er rett på den enkelte gård og hva som gir mest effekt, kan variere.

Les mer ›

Utvintring av enga og reparasjon av enga

Snøen har nå gått de fleste stedene og det er på tide å sjekke hvordan overvintringa av eng har gått.

Les mer ›

Optimal utfodring av lokaltdyrket proteinfoder – trenger vi varmebehandling?

Artikkelen viser til et svensk forsøk, som ble publisert på Grovfoderkonferansen, Umeå 2015.

Les mer ›

Mat jorda og få mat igjen!

″Fordi jeg har jord, kan jeg leve″ J.I. Rodale. Jordlivet må holdes i form året igjennom for at det i vekstsesongen kan yte på topp.

Les mer ›

Rug - en super beiteplante

Rug som beiteplante gir gode resultater.

Les mer ›

Biogjødsel fra matavfall

Biogjødsel fra matavfall er en verdifull ressurs, spesielt på gårder som ikke har husdyr. Gjødsla inneholder mye lett tilgjengelig nitrogen som utnyttes best når den brukes tidlig i vekstsesongen.

Les mer ›

Når dreneringa ikke virker

Når tidligere grøftet areal blir bløtt, går avlingene ned. Grøftene kan være tette av røtter, slim eller rust. Spyling vil da være vesentlig rimeligere enn ny grøfting.

Les mer ›

Tolking ga svar

Flere tilfeller av melkefeber etter klipping, gjorde veterinæren usikker på hva som var årsaken. En fôrprøve med mineralanalyse, vurdert med Surfôrtolken, ga svaret.

Les mer ›

Et sted må grensa gå

Jordanalyser, arrondering og logistikk er bare noen av flere viktige faktorer som bør være avgjørende for hvordan man deler inn skifter. koordinatfestede jordprøver kan være en god start.

Les mer ›

Du må vite når jorda di er lagelig

Kjøring på ulagelig jord gir dårligere avling, men det synes ikke i regnskapet.

Les mer ›

Avskjæringsgrøfter

Med endrede driftsformer og økt nedbørsintensitet, ser vi at kantsoner og avskjæringsgrøfter har blitt et forsømt område

Les mer ›

Svensk artikkel angående breispredning

I denne artikkelen ser vi et forsøk, der det blir sett på fortørking av graset med hensyn til breispredning.

Les mer ›

Grovfôrkvaliteten i Akershus 2014

Fôrprøvene fra vekstsesongen 2014 illustrerer hvor viktig det er å ta fôrprøver. De fleste fikk god kvalitet på fôret, men det var store variasjoner i kvaliteten hos mange.

Les mer ›

Artsblandinger og nitrogenopptak

Er det smart å samdyrke i enga? Institutt for vekstproduksjonsteknologi ved Sveriges landbruksuniversitet i Uppsala har gjennomført feltforsøk på ulike artssammensetninger og nitrogen-opptak.

Les mer ›

Fôringsforsøk med ulikt innhold av råprotein

Vil surfôr med høyt råproteininnhold kunne gi like god produksjonsevne hos melkekyr som surfôr med lavt innhold av råprotein sammen med proteinkonsentrat?

Les mer ›

Rødkløveren går ut av enga, selv ved lite konkurranse!

Det er ofte noe vi observerer i enger at vi har høy andel rødkløver i 1. og 2. engår, mens det tilsynelatende er relativt lite i 3.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 Neste side