Lokale

Biogjødsel fra matavfall

Biogjødsel fra matavfall er en verdifull ressurs, spesielt på gårder som ikke har husdyr. Gjødsla inneholder mye lett tilgjengelig nitrogen som utnyttes best når den brukes tidlig i vekstsesongen.

Les mer ›

Unngå svovelmangel

De siste sesongene er det registrert tydelig svovelmangel i korn, ved bruk av gjødseltyper uten eller med for lite svovel.

Les mer ›

Næringsinnhold i husdyrgjødsel

Endring av driftsformer kan føre til endring av næringsinnholdet i møkka.

Les mer ›

Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel

Hvordan utnytte husdyrgjødsla best mulig og redusere utslipp av ammoniakk og klimagassen lystgass? Les mer i rapporten Spredeteknologi for bløtgjødsel fra UMB.

Les mer ›

Kalket avløpsslam – nyttig jordforbedring på Romerike

På Romerike er det tilgang på kalket avløpsslam fra VEAS i Asker og fra NRA (Nedre Romerike Avløpsselskap) på Strømmen. Felles er at de er tilsatt store mengder kalk.

Les mer ›

Gjødslingseffekt av avløpsslam fra VEAS

Gjødslingseffekten til korn første vekstsesongen etter spredning av 2 tonn slamtørrstoff var ca 200 kg korn/daa. Ekstra fosforgjødsling har ikke forbedret avling.

Les mer ›