Lokale

Et sted må grensa gå

Jordanalyser, arrondering og logistikk er bare noen av flere viktige faktorer som bør være avgjørende for hvordan man deler inn skifter. koordinatfestede jordprøver kan være en god start.

Les mer ›

Dekningsbidragskalkyle for korn, erter og oljevekster oppdatert for 2014/15

Dekningsbidragskalkyle for korn erter og oljevekster er oppdatert for 2014/15

Les mer ›

Dyrkningsveiledning i erter til modning

Dyrkningsveiledning erter til modning

Les mer ›

Åkerbønne som grønnfôr?

Åkerbønne har flere positive egenskaper som gjør den til en spennende vekst. Den har et dyptgående rotsystem som kan være med å forbedre jordstrukturen.

Les mer ›

Sortsresultater vårkorn

Her finner du resultatene fra verdiprøvingen 2013 og sortsanbefalinger 2014.

Les mer ›

Sein modning

Sein våronn kombinert med fuktig og kjølig sommer gir uvanlig sein modning denne høsten.

Les mer ›

Kvekebekjempelse

Her finner du foredraget fra fagkvelden på Solhuset 8. desember om kvekebekjempelse i økologisk drift.

Les mer ›

Dyrkingsveiledning åkerbønner

Interessen for dyrking av åkerbønner er økende. Skal en lykkes med denne veksten, er det viktig å kjenne til de spesielle krav den setter.

Les mer ›

Husk å fylle ut sjekklista før 15. november!

Sjekklista skal fylles ut innen 15. november.

Les mer ›

Buffersone?

Buffersoner, lønner det seg egentlig? Spørsmålet har kommet opp i løpet av runden med medlemsmøter. Svaret avhenger helt klart av produksjonspotensialet på arealet.

Les mer ›

Godkjenning- og utviklingsprøving av soppmidler i oljevekster

Lite utslag for soppsprøyting i oljevekster i vårt felt. I et annet felt i Østfold med angrep av storknolla råtesopp ga Proline, Acanto og Amistar noenlunde likt resultat. Ev.

Les mer ›

Sortsforsøk i vårraps

Sheik er et klart førstevalg blant rapssortene på Romerike. Sheik er noe seinere enn Wildcat og Marie, men gir vesentlig større avling.

Les mer ›

Soppsprøyting i erter (Avlingskontroll)

Avlingskontroll mellom sprøyta og ikkesprøyta erter på siltjord har gitt en betydelig avlingsforbedring.

Les mer ›

Erter til modning

2009 var et meget vanskelig år for ertedyrking. Markedssortene som vanligvis har en akseptabel bestandshøyde ved tresking lå nesten flatt ved tresking.

Les mer ›

Omtale av markedssorter i erter

Omtale av markedssorter i erter

Les mer ›

Vekstdøgn i korn og proteinvekster

Tabellen angir tilnærmet antall vekstdøgn fra spiring til gulmodning for de viktigste sortene i bygg, hvete, havre, oljevekster og erter. Vi regner ca 10 dager fra gulmodning til treskeklar åker.

Les mer ›

Redskapsberegneren

Valg av redskap bør gjøres på bakgrunn av driftsopplegg og behovet på sikt.

Les mer ›

Beregning av jordleie

Utvidelse av drifta innen planteproduksjon betyr i dag i praksis ofte å leie jord. Men hva er det økonomisk forsvarlig å betale?

Les mer ›

Foredrag om sorter og kornkvalitet fra årets julemøte 2009

Foredraget med tema: resultater fra årets sortsforsøk i korn, erter og oljevekster og kornkvalitet /mykotoksiner.

Les mer ›