Lokale

Miljømotivasjon med mening

«Rett miljøtiltak på rett sted» går igjen når man prater om Regionalt miljøprogram (RMP). Men hva som er rett på den enkelte gård og hva som gir mest effekt, kan variere.

Les mer ›

Ugrasharving som RMP-tiltak

Ugrasharving kan være et utmerket alternativ til kjemisk bekjempelse av frøugraset. Det er positivt for miljøet og ofte også for lommeboken.

Les mer ›

Miljøtiltak i andre land

Det er mange land som gjør tilsvarende innsats som Norge med vannområdearbeid.

Les mer ›

Matjorda engasjerer

Rådgivere i NLR har deltatt på samling for å lære mer om matjorda, som danner fundament for vårt felles livsgrunnlag, og diskusjonen rundt jordpakking/strukturproblematikk.

Les mer ›

Jordprøver nå igjen?

Det er som å gå til tannlegen. Man tror det ikke er lenge siden, men plutselig kommer det en innkalling. Bare at med jordprøver så må man huske det selv – eller få en påminnelse av rådgiveren.

Les mer ›

Rådgivere på egen gård

På jobben gir de deg agronomiske råd. på sine egne gårder har de valgt forskjellige metoder. her forteller de deg om sine jordarbeidingsstrategier.

Les mer ›

Vellykket oppstart av andelslandbruk

Oppstarten av andelslandbruk var som å puste liv i en gammel drøm. Den første sesongen ga masse grønnsaker og fornøyde andelseiere. Nå går de for utvidelse.

Les mer ›

Intervju med fylkesmannen i Oslo og Akershus

Hva gjør fylkesmannens landbruksavdeling for å holde på jordbruket der byene vokser? Hvor viktig er akershusbonden? Og hvilken rolle har egentlig Fylkesmannen ovenfor bøndene?

Les mer ›

Erosjon fra høstkornarealer

Som følge av klimaendringene kan det å bevare matjorda på åkerene bli en enda større utfordring enn i dag. Hvordan kan vi unngå erosjon?

Les mer ›

Når dreneringa ikke virker

Når tidligere grøftet areal blir bløtt, går avlingene ned. Grøftene kan være tette av røtter, slim eller rust. Spyling vil da være vesentlig rimeligere enn ny grøfting.

Les mer ›

Kantsoner i Oslo, Akershus og Østfold

Tipst til skjøtsel av kantsoner i Oslo, Akershus og Østfold

Les mer ›

Jordbiologi - agronomi - klima

Her kan du laste ned foredragene fra fagmøte med tema jordbiologi - agronomi - klima

Les mer ›

Skjøtsel av småbiotoper i kulturlandskapet

Her får du tips til skjøtsel av blant annet åkerholmer og kantsoner.

Les mer ›

Husk å fylle ut sjekklista før 15. november!

Sjekklista skal fylles ut innen 15. november.

Les mer ›

Tilsyn av kummer og hydrotekniske anlegg

På de fleste gårder er det bygd hydrotekniske anlegg for å få gode driftsforhold, og for å unngå skader på åkrene av nedbør og flomvann.

Les mer ›

Gras og erosjons- og flomutsatt areal

Ett tips når du nå på seinvinteren sitter og planlegger gjødslings- og vekstskifte strategien.

Les mer ›

Buffersone?

Buffersoner, lønner det seg egentlig? Spørsmålet har kommet opp i løpet av runden med medlemsmøter. Svaret avhenger helt klart av produksjonspotensialet på arealet.

Les mer ›

Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel

Hvordan utnytte husdyrgjødsla best mulig og redusere utslipp av ammoniakk og klimagassen lystgass? Les mer i rapporten Spredeteknologi for bløtgjødsel fra UMB.

Les mer ›

Grasdekte vannveier m.m.

I tillegg til redusert jordarbeiding, er etablering av grasdekke på utsatte områder det viktigste miljøtiltaket vi kan gjøre, for å hindre erosjon og avrenning.

Les mer ›

Gjenåpning av lukka bekker

Mange bekker i jordbrukslandskapet er lukket i rør, rettet ut, senket eller kan være sterkt belastet med næringsstoffer. Enkelte steder er det ønskelig å reversere denne utviklingen.

Les mer ›
Forrige side 1 2 Neste side