Avlingsskadeerstatning og jevn inntekt

04.12.2018 (Oppdatert: 20.12.2018) Lars Kjuus

Avlingsvariasjonen mellom 2017 og 2018 gir store utslag i verdien av salgbar kornavling, noe som også gir utslag i skattbar inntekt i flere år framover. Hvilke konsekvenser får dette og hva kan en gjøre for å få så jevn inntekt som mulig?

Foto: Morten Berntsen

Retting av feil i artikkel om avlingsskade og jevn inntekt.
I artikkelen på hjemmesiden til NLR Øst og Grønt i Fokus nr. 4 2018 om: "Avlingsskade og jevn inntekt" er det blitt feil. Avlingsskade skal inntektsføres i skadeåret. Dette uavhengig om det en har bedt om forskudd på avlingsskaden. Inntektsmessig vil en ikke få noen dobling av inntekten fra tidligere år. Men det vil slå ut i stor variasjon i inntekten for 2019.

 

Hvam, 20.12.2018
Lars Kjuus

 

Når en søker om avlingsskade, skal det som hovedregel inntektsføres i avlingsåret. For mange som har korn på lager og har ikke bedt om forskudd, vil ikke utbetaling komme før en melder fra om at siste korn er levert. Flere har nok også tatt igjen eget såkorn i beredskap for all høst- hveten som er sådd i høst, for å sikre seg hvis den skulle utvintre i dagens anstrengte såkornmarked. Leverer en kornet etter nyttår vil Fylkesmannen få rapport om kornleveranser den 31. mars og 30. juni i 2019. Avhengig av saksbehandlingstid vil en da neppe få utbetalt erstatningen før regnskapet for 2018 er avsluttet.

 

Skattesatser Sats
1 G kr 93 634,-
Trygdeavgift mæringsdrivende 11,4 %
Alminnelig skatt 23,0 %
Jordbruksfradrag 100 % kr 63 500,-
Trinn 1 * kr 169 000,- (1,4 %)
Trinn 2 kr 237 900,- (3,3 %)
Jordbruksfradrag 38 % kr 334 290,-
6 G maks trygdeytelser kr 561 804,-
Trinn 3 kr 598 050,- (12,4 %)
7,1 G maks alderspensjon kr 664 801,-
Trinn 4 kr 962 050,- (15,4 %)

* Trinnskatt ble innført for noen år siden som erstatning for toppskatten, som en ny bruttoskatt sammen med trygdeavgiften (skatt på personinntekt). Den har fire trinn.

 

Jevn inntekt er viktig

En bør vurdere hvordan avlingsskaden vil slå ut på inntekten. Det er viktig å prøve å holde en så jevn inntekt som mulig over år. Dette for å ikke måtte betale for mye skatt og for å ha så gode trygderettigheter som mulig. Ujevn inntekt gjør at marginalskatten kan endres en god del. For mange kornprodusenter som har lønnsinntekt utenfor gården, vil gårdsinntekt komme på toppen av dette. Det er derfor en del skattetrinn en skal ta hensyn til når en til vinteren skal avslutte regnskapet.

Utnytt jordbruksfradraget

Hvor på inntektsskalaen en kommer, har så klart med omfanget av drifta. Men en bør alltid prøve å utnytte jordbruksfradraget. For det laveste trinnet på 63.500,- er det fullt fradrag for alminnelig skatt (23 % i 2018). Da bør en heller spare avskrivninger, da en kan bruke disse senere. Det kan en ikke med jordbruksfradraget som forsvinner hvis du ikke benytter det. Jordbruksfradragets neste trinn er på 334.290,-. Da betaler en bare 14,3 % alminnelig skatt av jordbruksinntekten opp til dette beløpet.

En bør alltid prøve å utnytte jordbruksfradraget

Det er også viktig å prøve å få til 1 G (93.634,-) i personinntekt for å få grunnlag for trygderettigheter. Det er et stort trinn i bruttoskatten på personinntekt over 598.050,-. Da øker skatten med 9,1 %. En skal ikke se seg blind på skatt, da økt personinntekt og skatt gir gode rettigheter i folketrygden i forhold til pensjon, uførhet, foreldrepenger og sykdom.

Dobbel inntekt i 2018

For å få jevn inntekt skal en tenke på hva slags leveringsmønster en har for kornet. For de som leverer hele avlingen på høsten, var det riktig å be om forskudd på avlingsskadeerstatningen, og her kan en også be om sluttbehandling av søknaden når en har levert alt. De som har hatt hele 2017-avlingen på eget lager, eller leielagring og fått en god stor salgsinntekt i 2018, burde vurdert å ikke be om forskudd. Da en vil få nesten dobbelt inntekt på 2018 og veldig lite i 2019. Mange hadde svært gode avlinger i 2017 som med levering i 2018, gir gode inntekter for dette året.

Gjør justeringer

Det er flere muligheter til å justere inntekten. Kostnader som er direkte utgiftsførbart, som vedlikehold på driftsbygninger, nydyrking, og grøfting, gir fort lavere skattbar inntekt. Flere bør nok vurdere å redusere på maskinavskrivningene. De fleste har skrevet ned maskiner mer enn hva faktisk verdifall har vært og kan derfor godt kutte avskrivninger et år. Avskrivningene på bygninger på 4 % er mer aktuelt å beholde. For de med skog og ubeskattete midler på tømmerkonto, bør en vurdere å inntektsføre mer enn de pålagte 20 %. En står fritt til å velge sats opp til 100 %.

Kalkuler inntekten i årene framover

For å vite hvor en skal legge seg på inntekt, må en se litt både fremover og bakover. De tre siste årene (2015-2017) har vært svært gode kornår. Etter årets avling skjønner en at dette ikke er normalen. En må også se på hva en har hatt av ekstraordinære utgifter siste årene (stort vedlikehold, grøfting, kalking, nydyrking). Mange har leasing som gir høye kostnader i noen år. Fremover bør en vurdere hva en har av investeringsplaner som påvirker inntekten mye. Ut fra dette kan en sette opp tall som gir en pekepinn på inntekten. Men hva avlingene blir fremover, er vanskelig å si noe om når en har opplevd kanskje siste 50 års beste, og dårligste avling i løpet av to år. 

Vurder egen likviditet

En bør være oppmerksom på likviditeten fremover. Når en eventuell likviditetsskvis slår til, vil være avhengig av leveringsmønsteret på korn. De som leverer kornet på høsten, vil merke det allerede nå. For de som leverte 2017 avlingen i 2018, vil ikke dette slå ut før i 2019. Det som er viktig er å skaffe seg kontroll slik at en ved behov kan skaffe seg tilleggskreditter i tide.

 

Trenger du hjelp til disse vurderingene kan du kontakte en av økonomirådgiverne NLR.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.