Fjøs for økologisk mjølkeproduksjon

28.01.2019 (Oppdatert: 29.01.2019) Knut Berg

I økologiske fjøs er velferd og kunnskap om gruppeoppstalling ekstra viktig. Våre byggrådgivere har vært på kurs!

Bygningsrådgivere i Tine og Norsk Landbruksrådgiving har gjennomgått opplæring i økologiske fjøs. Først hadde vi en dag med teoretisk opplæring (Skype-møte). En økologisk mjølkeprodusent delte vurderinger og erfaringer fra egen utbygging. Regelverk ble gjennomgått av Debio før vi fikk lære om hvordan velferden til spedkalv og ku skal ivaretas. Kalven som sosialt dyr og gruppeoppstalling av kalver var tema før vi fikk lære om tilrettelegging for beiting og automatisk mjølking. Vi avsluttet dagen med forelesninger om innendørsmekanisering og grovfôropptak.

Kurset var lagt opp med en praktisk del i tillegg til teoridagen. Vi skulle ta utgangspunkt i en konkret utbyggingssak og prosjektere et fjøs.  To rådgivere fra Tine og en fra NLR møttes på en gård hvor det var behov for utbygging av fjøset. Gården har et trangt firkanttun med en to-fløya driftsbygning i to etasjer. To boliger og et stabbur utgjør de to siste sidene i tunet. Mjølkebilen må rygge i inn i tunet da det ikke er plass til å snu, og låvebrua måtte rives da det ble større mjølkebil. Bonden var bestemt på at henting av mjølk må foregå utenfor inntunet. Samtidig ønsket han fortsatt å bruke det gamle fjøset for å redusere investeringa. I eksisterende tun er det så korte avstander mellom husa at det er fare for brannspredning mellom husa om det oppstår en brann.

Gamlefjøset har fôrbrett på midten og har innvendig bredde på 9,7 m. Etter flere ombygginger er det i dag 16 kyr oppstallet på fôringsliggebåser med skrapt gjødselareal mellom båsene og ytterveggene. 9 kyr står på kortbåser. Kortbåsene brukes til mjølking, og kyrne flyttes rundt i forbindelse med mjølking. Det er videre 7 fôringsliggebåser for kviger og sinkyr. Resten av ungdyra er i spaltegolvsbinger (3,7 m djupe) hvor det er liggeplatt i bakkant. Det er en kalvingsbinge i fjøset. Bygningsteknisk er gamlefjøset i god stand, men med uhensiktsmessig innredning og altfor lite til dagens og framtidig mjølkeproduksjon.

Vi besluttet raskt at gamlefjøset bør brukes til ungdyr og at ominnredningen bør gjøres uten bygningsteknisk ombygging. Nybygget bør bygges for mjølkekyrne og ungdyr som det ikke er plass til i gamlefjøset.

Vi har lagt vekt på dyrevelferd og god dyreflyt i både gamlefjøset og i nybygget. Det blir en liggeplass og en eteplass for alle dyra og godt med kalvings- og sjukebinger slik at dette ikke skal være begrensning for å ta hand om dyra som trenger ekstra oppfølging. Til kyrne har vi foreslått romslige liggebåser som tilfredsstiller anbefalinger for kuer opptil 650 kg. Med driveganger bør forflytting av dyr mellom nytt og gammelt fjøs kunne gjøres på en mest mulig sikker måte.

Nybygget kan bygges og fungere helt uavhengig av gamlefjøset. Hovedinngang vil være fra inntunet gjennom gamlefjøset, hvor eksisterende birom brukes. Den som steller dyra, vil se alle dyra hver gang røkteren er i fjøset. I nybygget er det en enkel smittesluse for veterinær og en liten skriveplass.

Vi tenkte først at nybygget bør ligge som et frittstående bygg pga. faren for brannsmitte mellom bygningene.  Sammenbygging vil imidlertid gi bedre logistikk og utnytte gamlefjøset bedre. For å få et tilbygg som branntekniske er skilt fra den gamle driftsbygningen har vil valgt et ubrennbart mellombygg og en avstand på 8 m mellom brennbare flater. Mellombygget har en pris, men samtidig forenkler det sammenbygginga, og alle vinduer og luftinntak i gamle fjøset blir beholdt.

Vi ser for oss at det gamle fjøset etterhvert kan erstattes ved at den gamle driftsbygningen rives og nybygget forlenges inn i låven.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.