Sproytevindu slik kan det se ut om en ikke far bekjempet svartsotvier og honsehirse hms
Medlem
⋅ Grønnsaker

Soil Steam - damping og mikroliv

Problemet med ugras er økende og spesielt svartsøtvier gir store lukekostnader hvert eneste år. Det ser ut som om damping med Soil Steam vil være en god hjelp i kampen mot ugraset. Rotpersillen fikk også et bedre utgangspunkt, spirte raskere og jevnere og ga en bedre avling enn beregnet normal snittavling. Avlingsmessig så vi lite forskjell på om det var tilført jordliv eller ikke etter damping. Rotpersillen er lagt inn på lager og skal vurderes på lagringskvalitet ved uttak i 2022.
NLR Øst
Sotvier
Medlem
⋅ Grønnsaker

Ugrasmiddel mot søtvier i felt uten kultur

Første behandling ble foretatt på frøbladstadiet til svartsøtvieren. Av kjente midler i grønnsaker så vi, ikke overraskende, at leddene med Legacy/DFF og Matrigon hadde god effekt på svartsøtvieren. Lentagran og Flurostar, som vi ser på i en del forsøk, har også effekt, og de gjør hverandre også bedre. Flurostar fungerte også godt med Legacy/DFF. Cleave og MaisTer fungerte også godt, og MaisTer tok alle ugras som var tilstede. Disse får vi nok ikke godkjent som ordinære middel i grønnsakskulturer, men de kan mulig være interessante til skjerma sprøyting eller i Kilter-roboten.
NLR Øst
Rotpersille liggende
Medlem
⋅ Grønnsaker

Bekjemping av ugras i rotpersille

I 2021 var det sen og ujevn spiring i feltet og vi valgte derfor å avslutte forsøket for ikke å få feil resultater i forhold til sprøytetidspunkt. Jordherbicidsprøytingen (A) ble gjennomført og leddet med Gallery (ledd 4) var det eneste leddet med signifikant dårligere effekt enn referanseleddet. Det skyldtes dårlig effekt på svartsøtvier. Ledd 5 (Fenix og Goltix- uten Legacy), hadde også dårlig effekt mot svartsøtvier. Både ledd 7/9 (70 Fenix + 4.2 Legacy + 8 Centium) og ledd 8 (70 Fenix + 4.2 Legacy + 50 Goltix) var like gode som referanseleddet (70 Fenix + 9 Legacy + 8 Centium). Alle tre gav 100 % effekt. I dette forsøket gjorde det ikke noe å halvere dosen diflufenikan (Legacy). Det var også greit å erstatte Centium med Goltix så lenge Legacy også var med.
NLR Øst
Gulrotter i jord pixabay
Medlem
⋅ Grønnsaker

Ugrasmiddel i gulrot under plast

Det var forholdsvis god ugraseffekt og lite skade i de fleste leddene. Standardleddet (70 Fenix + 7 Centium + 5,3 Sencor/ledd 2) ga god ugraseffekt og god avling. Det sto igjen noen små svartsøtvier og balderbrå i dette leddet. Ledd 7 (70 Fenix + 7 Centium + 9 DFF) ga forholdsvis likt bildet som referanseleddet. Dersom Centium ble byttet ut med Sencor sto det igjen mye svartsøtvier. Gallery, som var i ledd 4, gir for mye skade på gulrota. Blandinger med Boxer og Goltix er også interessant og bør sees videre på.
NLR Øst
18 10 10 avstandsfelt rodkal O K Flogstad Rygge
Medlem
⋅ Presisjonsdyrking

Planteavstander til rødkål industri

To års forsøk med ulike planteavstander i rødkål viser at hodestørrelse øker med økende avstand, mens avlingen går ned. Optimal planteavstand ser ut til å være mellom 48-56 cm til rødkål.
NLR Øst
Laila
Medlem
⋅ Regelverk

Sprøyting inntil overflatevann

Reglene du må forholde deg til når det gjelder avdriftsreduksjon, buffersoner og journalføring.
NLR Øst
04 Halloween Sandaker415 09
Medlem
⋅ Lagring

Brixmålinger i gresskar 2020

Lagring av gresskar kan være utfordrende og vi fikk innvilget penger fra NLR til å se på om sukkerinnholdet i gresskarene kunne gi en pekepinn på lagerkvaliteten. Vi klarte ikke å se denne sammenhengen i forsøket som ble gjort i 2020. Dette forsøket var en del at et gresskarprosjekt i samarbeid med NLR Viken og NLR Trøndelag.
NLR Øst
20 felt T Kristoffersen
Medlem
⋅ Arter og sorter

Observasjon av nye frilandsagurksorter 2020

Vi hadde to nye sorter til observasjon i 2020, Ardia BE og Proscore NUN. Proscore hadde noe dårligere kvaliteter enn Servus, mens Ardia var like god eller litt bedre enn Servus i enkelte egenskaper. Ardia prøves igjen hvis vi får frø.
NLR Øst
20190726 Adigo rotpersille Hasle
Medlem
⋅ Ugras

Bekjemping av ugras i rotpersille 2020

I A-sprøytingen ga blandingen Fenix+Legacy (Diflufenikan) best ugraskontroll og ga bedre effekt på svartsøtvier og vindelslirekne enn standard spøyting med Fenix+Centium. Fenix+Legacy ga noe mer skade, men det vokste rotpersilla av seg, og salgbar avling var ikke dårligere enn standardleddet. I B-sprøytinga var Fenix viktig blandingspartner. Behandling med Flurostar ga god ugraseffekt, men stor skade. Det var en meget høy dose, så den er allikevel interessant å se videre på i mye lavere dose. Goltix er interessant med Fenix i B-sprøytinga. Feltet ble radrensa og luket før siste behandling mot høstugras.
NLR Øst
15 gulrot pa Dyhre dagen etter plastavtak oab
Medlem
⋅ Ugras

Ugrasmiddel i gulrot friland 2020

Dette feltet var del av EU-interreg-prosjekt og et samarbeid mellom Norge, Sverige og Danmark. Det er ulike midler og strategier i de ulike landene så det ble et stort felt. Ledd 3 er det leddet som representerer norsk standard sprøyting. Med ugrasfloraen som var i dette feltet var ledd 7 beste strategi og ga høy avling og god ugraseffekt med relativt får behandlinger. Her var Sencor byttet ut med Diflufenican i A-sprøytingen og det ble brukt Fenix+ Boxer i de to siste behandlingene. Det er interessant å se videre på flere av midlene som ble prøvd i feltet og finne rett dose og sammensetninger.
NLR Øst
14 gulrotspiring under plast Gipsund 30 04
Medlem
⋅ Ugras

Ugrasmiddel i gulrot under plast 2020

Fenix+Sencor+Centum (ledd 2) er standard leddet og det er de midlene som blir brukt i praksis. Ledd 7, der Sencor er byttet ut med DFF (diflufenican) var lovende da det ga god ugraseffekt, lite skade og høy avling. Mot svartsøtvier så det i dette feltet ut til at leddet med Boxer+Centium+DFF hadde best virkning, men den blandingen hadde ikke like god effekt mot meldestokken, som det var mye av i dette feltet i 2020. Leddet med Gallery hadde mest skader. Vi må se videre på de ulike blandingene og hvilke doser som er best.
NLR Øst
1 2