Hvordan påvirker bruk av mineralgjødsel klimautslippene fra planteproduksjon?

Lystgass er en svært potent klimagass, og den viktigste kilden til klimagasser fra planteproduksjon, hvorav en stor andel kommer fra bruk av mineralgjødsel.

Myr og CO2-utslipp

Verdens oppdyrka myrer står for dobbelt så mye CO2-utslipp som verdens flytrafikk. Utslippene regnes ikke som landbruksutslipp, men som utslipp fra arealbrukssektoren.

Jordbrukets klimautslipp

Av Norges totale utslipp på 50,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2019, stod jordbruket for 8,8 %. Siden 1990 har klimagassutslippet fra jordbruket blitt redusert med ca. 6 %.

Landbrukets klimaplan

Jordbruket står for 8,8 % av Norges totale klimagassutslipp. Landbrukets klimaplan er en avtale, mellom landbruket og regjeringen, med mål om, at disse utslippene skal reduseres med 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter for perioden 2021-2030.

Klimakalkulator

Klimakalkulatoren er et satsningsområde i Landbrukets klimaplan. Her får du tips til hvordan du kan komme inn på dine egne klimaberegninger i klimakalkulatoren.

Metan CH4

Metan har 25 ganger så stort oppvarmingspotensial som karbondioksid. Det meste av metanutslippene er knyttet til husdyrproduksjon.

Lystgass

Lystgass er en svært kraftig klimagass, den har et oppvarmingspotensial som er omtrent 298 ganger så stort som karbondioksid.

Klimautslipp fra jordbruket

De tre viktigste klimagassene er karbondioksid, metan og lystgass.

Karbondioksid (CO2)

Omtrent 10 % av utslippene fra jordbrukssektoren er CO2.

Fangvekster som klimatiltak

Fangvekster er vekster som enten sås som underkultur sammen med hovedkulturen, et par uker før tresking eller etter tresking/høsting av hovedkultur.

Klimakalkulatoren for flere produksjoner

Klimakalkulatoren er et digitalt verktøy som gir bonden oversikt over utslipp. Basert på dette kan bonden kartlegge hvilke muligheter som finnes både for å redusere utslipp og binde karbon som finnes på gårdsnivå.