Klimautslipp fra jordbruket

De tre viktigste klimagassene er karbondioksid, metan og lystgass. For å enklere kunne sammenligne utslippene regnes de ofte om til CO2-ekvivalenter. Av Norges totale utslipp på 48,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2021, stod jordbruket for 9,4 %. Siden 1990 har klimagassutslippet fra jordbruket blitt redusert med ca. 4,7 %.

Karbondioksid (CO2)

Omtrent 10 % av utslippene fra jordbrukssektoren er CO2.

Lystgass

Lystgass er en svært kraftig klimagass. Den har et oppvarmingspotensial som er omtrent 298 ganger så stort som karbondioksid.

Metan CH4

Metan har 25 ganger så stort oppvarmingspotensial som karbondioksid. Det meste av metanutslippene er knyttet til husdyrproduksjon.
Tabell klimadrypp

Klimaavtrykk for potetproduksjon

Potet er en viktig matvare nasjonalt og globalt, med mange bearbeidede produkter og tilnærmet ingen matsvinn fra produksjonslinjen. Den bidrar svært lite til de samlede utslippene, som vi skal vise her.

Kalking og klimautslipp

En av forutsetningene for å oppnå gode avlinger er å ha kontroll på pH-en i jorda.

Presisjon i klimaarbeidet

Med utviklingen i verdenssamfunnet og den store prisøkningen på innsatsfaktorer er det stadig flere som tar i bruk presisjonsverktøy.

Vindturbiner /vindmøller – er dette noe for norske gårdbrukere?

Økonomien er et viktig moment her, og man bør ha et visst forbruk av strøm for at regnestykket skal gå opp.

Klimatilpasning og hydrotekniske anlegg

Etter fjorårets jordbruksforhandlinger er det enighet mellom partene om at det skal satses på vannmiljøtiltak rundt Oslofjorden. I tillegg er SMIL-potten økt. Hydrotekniske anlegg og forurensningstiltak skal prioriteres.

Jordstruktur

Å oppnå så god jordstruktur som mulig er et viktig klimatiltak fordi det øker avlingspotensialet og kan bidra til å bevare karbonet i jorda istedenfor at det brytes ned og slippes ut som CO2.

Jordpakking

Å unngå jordpakking er et viktig klimatiltak fordi jordpakking er svært negativt for avlingspotensialet og fordi det øker lystgassutslippene.

Vindturbiner /vindmøller – er dette noe for norske gårdbrukere?

I Danmark og Nederland har vindmøller, eller vindturbiner, vært en vanlig energikilde i mange hundre år.

Karbonbinding i jord

Hele verdens matjordlag inneholder en betydelig mengde karbon, allikevel er karboninnholdet i jorda lavt mange steder, både i Norge og globalt.

Vi tilbyr klimarådgiving på din gård!

I et klimaråd vil vi gå gjennom gårdens klimastyrker og se etter muligheter for forbedring.

Drenering

Drenering er et viktig klimatiltak på flere måter, det påvirker klimagassutslippene både direkte og indirekte, samt at det er et viktig klimatilpasningstiltak.

Modellen bak Klimakalkulatoren

Dette er artikkelen for deg som vil nerde litt ekstra på Klimakalkulatoren. HolosNor heter modellen som er programmert inn bak diagrammene og tallene du ser i kalkulatoren.

Karbon Agro som klimatiltak

Karbon Agro er det norske navnet for Conservation Agriculture.

Alternative energikilder

I takt med stigende strømpriser har solceller gjort inntog på stadig flere gårdsbruk.

Klimakalkulator for potet

Potet er blant de mest bærekraftige produksjonene.

Tilsetningsstoffer i fôr som klimatiltak

De tre største kildene for klimagasser i storfeproduksjonen er metan fra vommagjæring, og metan og lystgass fra gjødsla.

Separering av husdyrgjødsel

I regioner med mye husdyrgjødsel har lagringskapasitet, spredeteknikk og bruk av husdyrgjødsla stor betydning for utnyttelsen av næringsstoffene og for risikoen for avrenning til vann og vassdrag.

Hvordan påvirker bruk av mineralgjødsel klimautslippene fra planteproduksjon?

Lystgass er en svært potent klimagass, og den viktigste kilden til klimagasser fra planteproduksjon, hvorav en stor andel kommer fra bruk av mineralgjødsel.

Myr og CO2-utslipp

Verdens oppdyrka myrer står for dobbelt så mye CO2-utslipp som verdens flytrafikk. Utslippene regnes ikke som landbruksutslipp, men som utslipp fra arealbrukssektoren.

Landbrukets klimaplan

Jordbruket står for 8,8 % av Norges totale klimagassutslipp. Landbrukets klimaplan er en avtale, mellom landbruket og regjeringen, med mål om, at disse utslippene skal reduseres med 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter for perioden 2021-2030.

Klimakalkulator

Klimakalkulatoren er et satsningsområde i Landbrukets klimaplan. Her får du tips til hvordan du kan komme inn på dine egne klimaberegninger i klimakalkulatoren.

Fangvekster som klimatiltak

Fangvekster er vekster som enten sås som underkultur sammen med hovedkulturen, et par uker før tresking eller etter tresking/høsting av hovedkultur.

Klimakalkulatoren for flere produksjoner

Klimakalkulatoren er et digitalt verktøy som gir bonden oversikt over utslipp. Basert på dette kan bonden kartlegge hvilke muligheter som finnes både for å redusere utslipp og binde karbon som finnes på gårdsnivå.