Litt om føring av vannjournal i plantevernjournalen

17.06.2020 (Oppdatert: 18.06.2020) Michael Aamold

En plantevernjournal består av tre hoveddeler: Sprøytejournal, journal for integrert plantevern og vannjournal.

Hvis du sprøyter nærmere enn 50 meteter fra overflatevann, skal det føres vannjournal for sprøytingen. Foto: Michael Aamold

Det er krav at man skal føre vannjournal for alle sprøytinger som har foregått nærmere enn 50 meter fra overvann. Herunder regnes fjorder, elver, bekker og innsjøer. I tillegg regner man med åpengrøfter og lignende dersom det står vannspeil der når sprøytingen foretas eller dersom det er meldt nedbør.

Avskjæringsgrøfter regner vi som regel ikke med, ettersom disse pleier å ligge høyere i terrenget enn åkeren, og derfor har liten avrenningsrisiko. Foregår sprøytingen mer enn 50 meter fra overvann, konkluderer man i sprøytejournalen at man ikke trenger å føre vannjournal.

Vi har nå oppdatert malen for vannjournal slik at den dekker dokumentasjonskravet for reduserte avstandskrav til vann ved avdriftsreduserende tiltak.

Dersom du ikke har benyttet deg av redusert avstandskrav ved avdriftsreduserende tiltak, vil det normalt være tilstrekkelig å fylle inn kolonnene fra Dato til og med Avdriftsreduksjon %, og føre 0 % avdriftsreduksjon.

Hvor mye du får redusert avstandskravet med, avhenger av hva som står på etiketten til middelet du bruker. Mattilsynet oppdaterer etiketten til hvert enkelt middel på sine nettsider etter hvert som disse får godkjenning for avdriftsreduksjon. Har du kjøpt plantevernmiddel for mer enn seks måneder siden, anbefaler Mattilsynet derfor at du sjekker nettsidene deres for endringer på etiketten.

For sprøyting i kornvekster er det per dags dato bare Flurostar 200 som har slik godkjenning. 

 

Veilederen Tiltak som gir avdriftsreduksjon ved bruk av plantevernmidler sier:

«Du skal føre vannjournal hver gang du sprøyter. I vannjournalen skal du beskrive:

  • Avstand til overflatevann og avstand til eventuelle drikkevannskilder i nærheten
  • Eventuelle tiltak du har gjort for å begrense risikoen for forurensning til vann (for eksempel dysevalg, større buffersone enn kravet på etiketten, valg av vaskeplass, avdriftsreduserende tiltak o.l.)
  • Eventuelt avdriftsreduserende utstyr og teknikker for å kunne sprøyte nærmere overflatevann

Det kan også være hensiktsmessig å ha et kart over skiftet der aktuelle avstander er tegnet inn. Brukte dyser til bomsprøyter skal kunne fremvises på tilsyn. Kan dysene ikke fremvises, vil Mattilsynet se på det som brudd på regelverket.»

Sprøyting med midler som har reduserte avstandskrav til vann ved avdriftsreduserende tiltak

For å oppnå avdriftsreduksjon må du innfri følgende punkter:

  • Maksimal kjørehastighet er 8 km/t
  • Bommen er maks 40 centimeter over kultur/jord (maks 50 cm for luftinjektordyser)
  • Det må benyttes avdriftsreduserende dyse som gir enten 50 %, 75 % eller 90 % reduksjon. Mattilsynet har liste over godkjente dyser i veilederen Tiltak som gir avdriftsreduksjon ved bruk av plantevernmidler.
  • Dysetrykket holdes innenfor minimums- og maksimumsgrensen som Mattilsynet oppgir for den gitte dysa.


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.