Rodt tidligfelt 2022
Medlem
⋅ Potet

Forsøk med røde, tidlige potetsorter i Østfoldområdet

Evolution og Monte Carlo er nye, røde tidligsorter som i 2022 er sammenlignet med Rutt. Rutt har vært den vanligste røde tidligsorten, men med økende grad av rust, råte, skurv og andre kvalitetsfeil er det behov for alternative sorter. I dette forsøket var Evolution tidligst, og ga høyest avling.
NLR Øst
Folva
Medlem
⋅ Potet

Storskala utprøving med Acadian, Lebosol Potato Care og Lebosol Magnesium 400

I to Lady Claire-åkere og i en Folva-åker i Solør-Odal ble det denne sesongen prøvd ut et bladgjødslingsprogram fra tidlig vekst og utover i sesongen med Lebosol Potato Care og Lebosol Magnesium 400. Biostimulanten Acadian ble også tilført sammen med bladgjødsling ved noen tidspunkt, i tillegg til at den ble påført alene i drillen ved setting for to av dyrkerne.
NLR Øst
Lady Claire
Medlem
⋅ Potet

Tilpasset gjødsling til Lady Claire – nitrogen og fosforgjødsling

I sesongene 2019, 2020 og 2021 er det gjennomført forsøk med tilpasset gjødsling til sortene Innovator, Lady Claire, Nansen og Taurus, i regi av NIBIO Apelsvoll og i samarbeid med Yara. NLR Øst har hatt ansvar for gjennomføringen av Lady Claire-feltene på Maarud gård. Her er det prøvd ut gjødsling med 14 og 20 kg nitrogen, i kombinasjon med Opti-tart og Solatrel.
NLR Øst
Radlukking
Medlem
⋅ Potet

N-gjødsling til P03-19-21 og Kiebitz

Både i 2019 (kun P03-19-21), 2020 og 2021 ble det gjennomført nitrogen-forsøk for de potensielt nye chips-sortene P03-19-21 og Kiebitz ved Maarud gård. Sortene er prøvd ut med ulike N-nivåer fra 0 til 25 kg for sesongen 2021, for å måle avlingsrespons.
NLR Øst
Laila
Medlem
⋅ Regelverk

Sprøyting inntil overflatevann

Reglene du må forholde deg til når det gjelder avdriftsreduksjon, buffersoner og journalføring.
NLR Øst
210503 beising med vannkanne biostimulanter
Medlem
⋅ Potet

Biostimulanter – stressmestring for poteter

I skjæringspunktet mellom plantevern og plantenæring finnes biostimulanter i stadig flere varianter på markedet. NLR har testet noen av typene i potet, og sett positiv effekt på enkelte sorter og vekstforhold.
NLR Øst
NLR Innlandet
20180628 ide
Medlem
⋅ Grønnsaker

Kompost i vekstskifte

Flerårig forsøk med tilførsel av kompost på arealer med potet og grønnsaker viser tendenser til positiv effekt på både avling og jordhelse.
NLR Øst
VA2020 220920 oversikt 2
Medlem
⋅ Høsting

Vekstavslutning i potet uten Reglone

Da det ble kjent at 2019 ble siste sesong for bruk av Reglone, satte NLR i gang storskala utprøving av alternative midler og risdrepingsmetoder. I 2020 ble utprøvingen forlenget, med nye midler og strategier. Tall og resultater fra forsøk i Solør (ved Camilla Bye), samt gjennomsnitt på landsbasis (utregninger ved Siri Abrahamsen, NLR Viken).
NLR Øst
20200903 potetaker Mysen
Medlem
⋅ Skadedyr

Utprøving av Attracap mot kjølmark i potet i 2020

En modifisert utgave av granulatet Attracap med norsk soppisolat har vist bedre effekt, opp mot 27 % reduksjon av kjølmarkskade, enn den originale Attracap som ga gjennomsnittlig 6 % skadereduksjon, under norske forhold. I 2021 skal det gjennomføres nye forsøk med ytterligere tilpasninger av middelet for om mulig å oppnå enda bedre effekt mot kjølmark.
NLR Øst
Potet under duk i Rygge 19mai 2021
Medlem
⋅ Ugras

Bekjemping av svartsøtvier i potet under plast/fiberduk i 2020

Svartsøtvier er et økende problem i potet. Dersom det ikke innvilges minor use for bruk av Centium for dyrking under plast/fiberduk i 2021 er det et stort behov for nye midler. Effekten av Boxer var god på svartsøtvier og ga en reduksjon i dekning av denne, mens den ikke reduserte antallet søtvierplanter. Boxer i kombinasjon med Sencor eller Fenix ga også god virkning på andre arter som linbendel og meldestokk.
NLR Øst
Rod potetblomst
Medlem
⋅ Potet

Utprøving av Quantis i potet 2020

I et demonstrasjonsfelt med Oleva ga tre behandlinger med biostimulanten Quantis en større avlingsandel over 55 mm uten at dette ga effekt på total avling pr daa. Leddet behandlet med Quantis hadde også høyere tørrstoff og lavere fargeindeks. Utprøving ble gjennomført etter ønske fra Syngenta.
NLR Øst
LC PC20 170720 Camilla Bye
Medlem
⋅ Potet

Utprøving av Acadian og PotatoCare 2020

Lebosol PotatoCare ble i 2020 utprøvd i fire forsøksfelt i sortene Lady Claire og Innovator på oppdrag for Azelis, i samarbeid med Findus og Maarud. Feltene lå i Solør og i Slagen.
NLR Øst
210630 Hosting av felt Colomba N gjodsling
Medlem
⋅ Gjødsling

Tilpasset gjødsling til Lady Claire – nitrogen og fosforgjødsling

Både i 2019 og 2020 ble det gjennomført tilpasset gjødsling til sortene Innovator, Lady Claire, Nansen og Taurus, i regi av NIBIO Apelsvoll. NLR Øst hadde ansvar for gjennomføringen av ett av disse feltene med Lady Claire, på Maarud gård. Her ble det prøvd ut gjødsling med 14 og 20 kg nitrogen, i kombinasjon med Opti-Start og Solatrel.
NLR Øst
Potet under plast i Rygge 19mai 2021
Medlem
⋅ Potet

N-gjødsling til Colomba 2020

Colomba er en relativt ny sort som er ser ut til å kunne bli en av hovedsortene i tidligproduksjon i enkelte distrikt. Knollansettingen til Colomba er spesielt god, og resultater fra to års gjødslingsforsøk viser at det bør gjødsles middels sterkt (15-16 kg N) for å nå optimalt avlingspotensial.
NLR Øst
1 2