Målgruppe: Interesserte dyreeiere, landbruksforvaltning, samarbeidspartnere

Samling 1: Funksjon og bruk av ny teknologi,

19.05.2021 kl 11.30-13.00

Møtelenke: Klikk her for å bli med på samling 1

 • Tips og råd for hvordan nofence fungerer best v/Harald Harstad, Nofence
 • Dyrevelferdsaspekter ved bruk av nofence v/Silje Eftang, NMBU
 • Erfaringer med bruk av nofence v/Tonje Aspeslåen, geitebonde og NLR rådgiver
 • Målretta beitebruk og muligheter med nofence v/Ulf Ullring, biolog og nasjonalparkforvalter

Samling 2: Samarbeid

20.05.2021 kl 11.30-13.00

Møtelenke: Klikk her for å bli med på samling 2

 • Erfaringer med bruk av nofence v/Elin Halvorsen Sikkeland, storfebonde og NLR rådgiver
 • Erfaringer med bruk av nofence v/Preben Fossaas, sauebonde og beitekoordinator Færder nasjonalpark og UKL
 • Samarbeidsmuligheter med nofence v/Trude Søilen, Fjordkysten regional- og geopark
 • Samarbeid mellom naturforvaltning og landbruk, tilskuddsordninger v/ Hilde Marianne Lien, SF VT Landbruksavdeling

Bakgrunn

Nofence er et nytt digitalt gjerdesystem som er blitt utviklet i Norge. Beiteteknologien med elektroniske klaver og mobil applikasjon med GPS er godkjent for geit siden 2017 og for sau og storfe siden 2020. I 2019 ble Nofence-klavene brukt på 4000 geiter, 1500 storfe og 1000 sauer i Norge. For storfe og sau var dette kommersielle pilotprosjekter i 2019, men fra 2020 er teknologien tilgjengelig for alle. Nofence har aktuelt ca. 1700 kunder og har solgt over 17.000 klaver til i hovedsak norske kunder. På nettsiden opplyser firmaet at «Vi opplever en enorm pågang og det vil fortsatt være et begrenset antall klaver tilgjengelig også i 2021.»

Teknologien gir nye muligheter ved at

 • Nye beiteområder kan tas i bruk uten fysiske gjerder
 • Beiteområder kan utnyttes mer målretta gjennom inndeling av beiteområdet i delområder og planlagt flytting av dyr mellom delområdene (styring av beitetrykk og beitetid)
 • Beiteperioden kan utvides gjennom større fleksibilitet og effektivisering av beitetilsyn
 • Kvaliteten av tilsynet og beitebruken kan økes ved tilgang av informasjon om dyras adferd f.eks. ved unormal adferd av enkeltdyr (sykdom, fødsel) og flokken (rovdyr, løs hund) eller endret beitemønster (turgåere, god/redusert tilgang på beite eller vann, insektplager)
 • Nye samarbeidsformer kan utvikles både mellom dyreeiere og andre (forvaltning, selskap, organisasjoner og lokale interesser)
 • Utvikling av forskingsprosjekt som bruker data tilgjengelig gjennom denne teknologien (prosjekt «Økt kontakt mellom ku og kalv», Veterinærinstituttet og «Økt kunnskap om utmarksbeite», NLR Øst)