Årsmøte NLR Øst

06.03.2018 (Oppdatert: 13.03.2018) | Nyhet

Årmsøtepapirene ble sendt ut til medlemmer på e-post før helga, men du finner dem også her.

Styret i NLR Øst på verandatrappa på Brandval prestegård hvor de forberedte årsmøtet, fra venstre Arnstein Vold, Håvard Ringnes, Hans Gaffke, Gry-Heidi Ruud-Wethal, Are Sætre, Trond Kristoffersen, Anna K. Berg og Steinar Velten. Foto: Tor Anton Guren.

Årsmøtepapirene blir sendt til medlemmer på e-post. De som ønsker tilsendt papirutgave per post, må gi beskjed om dette til tor.guren@nlr.no

Årsmøtepapirene kan du også finne her:

Åpne årsmøtepapirer

Årsmøte i NLR Øst

Onsdag 21. mars kl. 19:00
Skaslien Gjestgiveri, Kirkenær

Åpningsinnlegg: Vidar Julien fra styret i NLR sentralt vil gi en kort innledning av møtet.

 

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av referent og to medlemmer til å underskrive protokollen

3. Behandle årsmelding og revidert regnskap

4. Fastsette medlemskontingent for 2019

5. Framleggelse av styrets budsjett og handlingsplan for inneværende år

6. Orientering om status i styrets arbeid med ny jordleiekontrakt for Brandval prestegård og vurdering av lokalisering av kontoret på gården.

7. Valg i henhold til vedtektene

a. Leder for ett år

b. Styremedlemmer for to år

c. Nestleder valgt blant styremedlemmene

d. Tre varamedlemmer i nummerrekkefølge for ett år

e. Møteleder og varamøteleder for ett år

f. Revisor

g. Medlem i valgkomitéen for tre år. Valgkomiteen består av 5 medlemmer. Årsmøtet velger leder av valgkomitéen.

h. Personlig varamedlem for det enkelte medlem i valgkomitéen med samme funksjonstid.

8. Vedta godtgjørelse til tillitsvalgte

 

Enkel bevertning, velkommen!