Nyheter i RMP i Oslo og Viken

14.05.2019 (Oppdatert: 14.05.2019) Anna Katarina Berg

For forurensningstiltak er alle områder under marin grense prioritert. Det vil i praksis omfatte det meste av fulldyrka arealer i vårt område.

Ny prioritering av områder:

For forurensningstiltak er alle områder under marin grense prioritert. Det vil i praksis omfatte det meste av fulldyrka arealer i vårt område. Se nærmere på din gård ved å zoome inn i kartet.

For kulturlandskapstiltak er det kun de fire områdene nevnt under som er prioriterte. Du får oversikt over alle i kartet, med unntak av ravinebeiter, dette defineres i hvert enkelt tilfelle.

De viktigste endringene:

 • Tilskudd til utsatt jordarbeiding i alle erosjonsklasser.
 • Noen endringer i regelverket for de forskjellige grastiltakene:
  • Ingen begrensning på gjødsling ved gras på arealer utsatt for flom og erosjon (het tidligere «andre grasdekte arealer»).
  • Grasdekt kantsone mot vassdrag skal ikke gjødsles eller sprøytes, kan slås, beites eller bare pusses ned om høsten.
Les mer om etablering av kantsoner
  • Grasstriper på tvers av lange hellinger i åker, skal være minst 2 meter brede.
 • Soner for pollinerende insekter.
Les mer om hvordan du kan etablere blomstersoner
 • Må anlegges i kombinasjon med grasdekt vannvei/grasstripe eller grasdekt kantsone.
 • Nedlegging og nedfelling av husdyrgjødsel, samt bruk av slepeslange.
  • Krav om nedmolding innen 2 timer og ikke tillatt å spre etter siste høsting.
 • Miljøavtale, kombinasjon av flere tiltak.
  • Krav om plantedekke (gras/fangvekst/stubb) på alt erosjonsutsatt areal, tilskudd for mekanisk jordløsning etterfulgt av biologisk jordløsning ved hjelp av pionerblanding el., eller spredning av kompost.
 • Drift av bratt areal (over 1:5 helling), kun over marin grense.
 • Skjøtsel av styvingstrær, steingjerder og alleer, kun i prioriterte kulturlandskap (listet opp i bildet over).

Du kan lese mer om de forskjellige tiltakene på fylkesmannens nettsider.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.