Økt kunnskap om utmarksbeite

28.10.2020 (Oppdatert: 25.01.2021)

Ny gjerdeteknologi åpner for annerledes bruk av utmarka. Sånt kan det bli konflikter av. NLR Øst jobber med ett utmarksbeiteprosjekt som har fått navnet «Økt kunnskap om utmarksbeite».

Foto: Steinar Velten

Glåmdalen har lange tradisjoner med bruk av utmarksbeite for sau, men som nå med ulverevir ikke lengre kan slippe sau på skogen. Ett alternativ er å slippe storfe på utmarksbeite, og med den nye teknologien med digitale gjerder (Nofence), kan det bli flere dyr av storfe på skogsbeite og dette kan muligens skape konflikter mellom interessegruppene i utmarka.


Det er satt ned en prosjektgruppe som består av representanter fra:

 • Storfenæringa (Else Engen, TYR)
 • Kommuneadministrasjonen (Reidar Steffenstorpet, Kongsvinger kommune)
 • Skogbruket (Britt Godtlund, Kvinner i skogbruket)
 • Beitelag (Arne Sund, Grue østre sankelag)
 • Norsk Landbruksrådgiving Øst (Benedikte Tveit, prosjektleder)

 

Kommende aktiviteter og informasjon fra prosjektet er: 

 

Informasjonsmøter

Informasjonsmøte/Webmøte nr. 3. Beitebruksplan og organisering av beitelag
18. februar 2021 kl 09.00–14.15

 • Utmarksbeite – ressursgrunnlag og beitebrukved Yngve Rekdal, Nibio

 • Beiteadferd og produksjon hos storfe på skogsbeite ved Morten Tofastrud, Høgskolen i Innlandet                   

 • Beitebruksplanerved Rune Granås, NLR Innlandet

 • Hvordan dokumentere beiterett?Ved advokat Kristin Bjerkestrand Eid, Norges Bondelag                 

 • Beredskapsplaner for dyr på utmarksbeite og Informasjon om tilskudd til tiltak i beiteområder ved Jorunn Stubsjøen, ved Statsforvalteren i Innlandet

 

Se flere detaljer og meld deg på via program med påmelding.

Kontakt Benedikte Tveit på benedikte.tveit@nlr.no for spørsmål.


Utflukter i beiteområder i vekstsesongen

Delmål 2 bygger på erfaringer fra delmål 1.

Foreløpig plan er:

 • Erfaringer fra Nofence
 • Befaring i ungskog
 • Beitelagsorganisering
 • Sambeite med sau
 • Erfaring med høyt beitetrykk
 • Beitepåvirkning på lauvskog (hjorteviltpåvirkning)Skriftlig kunnskapsformidling fra prosjektet

 

Aktiviteter så langt i 2019 og 2020:

 • Etablering av prosjektgruppe
 • Knytte eksterne fagpersoner til prosjektet
 • Fagforedrag og informasjon til beitebrukere utenom arbeidet i prosjektgruppa
 • Øke egenkompetanse for prosjektgruppa gjennom strategimøter og befaringer i aktuelle utmarksbeiter
 • Kunnskapsformidling til interessegruppene i utmarka
 • Bistå beitelag og beitebrukere i Kongsvinger, Eidskog og Grue kommuner
 • Kartlegge beiteressurser, grunneieravtaler, gjerdesaker og søknadsskriving
 • Gjennomføring av ett dagsseminar med tema gjerdeteknologi, beitehistorikk og økonomi
 • Webmøte med tema Beiterett og gjerdeteknologi. 19. november
  • Muligheter og praktisk bruk av digital inngjerding v/ Nofence AS, Harald Harstad
  • Jordskifterettens rolle v/Glåmdal jordskifterett, Ole Jakob Skovli
  • Beiterettstvister v/ Norsk Sau og Geit, Per Fossheim
 • Webmøte med tema Beitingas påvirkning av skogen. 21. januar
  • Kjensler og konflikter i utmarka v/ Bjørn Egil Flø, Nibio.
  • Bruk av beitedyr i ungskogpleie v/ beitebruker og skogeier Arne Wilhelm Omsted, Grue.
  • Biologisk artsmangfold i utmarka v/ Hanne Sickel, Nibio.
  • Skogeiers motivasjon for utmarksbeite med storfe v/ Nikolai Omsted, Glommen Mjøsen Skog, Grue.
  • Beitingas påvirkning på viltet v/ Barbara Zimmermann, Høgskolen i Innlandet.Prosjektets hovedformål

Prosjektets hovedformål er innhente og formidle informasjon om hvordan beitebruk påvirker utmarka og de berørte interessegruppene. Det ses på de ulike aspektene rundt utmarksbeite som en ressurs som matberedskap, bevaring av biologisk mangfold, dyrevelferd og økonomi. Prosjektet ses på i sammenheng med ny digital gjerdeteknologi.

 

Prosjektet er finansiert gjennom «konfliktdempende tiltak i kommuner med ulverevir». Tilskuddsmyndighet for prosjektet er Grue, Kongsvinger og Eidskog kommuner. Prosjektet er gitt kr 600.000 med en kostnad på kr 750.000 og har en tidsramme fra 2019 til 2021.

 

Målgruppa er skogeiere, beitebrukere, jakt- og andre utmarksinteresserte.
Prosjektet skal informere målgruppen gjennom møter, utflukter og artikler.

 

Samarbeidspartnere; Skogeierlag, Kommunene, Beitelag.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.