Økt nasjonal satsning på jordhelse.

19.03.2020 (Oppdatert: 19.03.2020) Else Villadsen

Landbruksdirektoratet fikk i 2018 et oppdrag om å lage et jordprogram, og det ble satt sammen en arbeidsgruppe med sentrale representanter fra landbruket. Formålet med å lage et eget jordprogram for jordhelse er å styrke arbeidet med jord samt øke kompetansen om jord, jordhelse og jordbiologi. Arbeidsgruppa har også foreslått at rapporten skal legges til grunn for prioriteringer av forskningsmidler og prosjektmidler. Nå er rapporten her!

Jord er grunnlaget for produksjon av mat. Samtidig bidrar jord med andre viktige økosystemtjenester som for eksempel rensing av vann og lagring av karbon. I en jord med god jordhelse vil de fysiske, kjemiske og biologiske komponentene i jorda fungere optimalt sammen. Det har betydning både for produksjon og de andre jordfunksjonene. Derimot opplever en nå stadig større trusler mot jordressursene våre som at avlinger stagnerer, jordas evne til å drenere bort overflødig vann fungerer dårligere, og karboninnholdet i jorda går ned. Mange bønder møter disse utfordringene daglig i drifta si, og oppmerksomheten på jordhelse øker nå ikke bare i Norge men også internasjonalt.

Planter er nøkkelen for karbonlagring.

Ny kunnskap kan fortelle oss at det i hovedsak er levende planter og planterøtter som via fotosyntesen leverer karbon fra atmosfæren til jorda. Gjennom samspillet mellom planter og jordliv lagres og beskyttes karbonet iblant annet aggregatene. Denne nye kunnskapen kan potensielt få stor betydning for driftspraksis dersom en ønsker å legge større vekt på jordhelse. Da jorda bør forstyrres minst mulig, ha mest mulig grønt og levende plantedekke størst mulig del av året samt mangfold i vekstskiftet. I driftspraksis med de biologiske prosessene som motor må en ha et langsiktig perspektiv, og arbeidsgruppa bak rapporten peker på flere områder der det er behov for økt kunnskap samt muligheter for videreutvikling av de ulike jordhelsetiltakene. De er også av den oppfatning at virkemidler bør brukes strategisk for å styrke engasjement og interesse hos de enkelte produsentene.

Les hele rapporten her.

 

 

Om rapporten

Rapporten er laget på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet, og er et faggrunnlag med forslag til utvikling av tiltak og virkemidler. Landbruksdirektoratet har ledet arbeidsgruppa som har hatt deltakelse av faginstanser og faglagene i landbruket.

 

Arbeidsgruppa har bestått av:

  • Hellek Berge, Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  • Svein Guldal, Norges Bondelag
  • Øystein Haugerud, Fylkesmannen i Oslo og Viken
  • Jon Mjærum, Norsk Landbruksrådgiving
  • Trond Børresen, NMBU
  • Reidun Pommeresche, NORSØK
  • Jannes Stolte, NIBIO

 

Ola Christian Rygh, Landbruksdirektoratet, har ledet arbeidsgruppa. Sekretariatet har bestått av Ingrid Kongsvoll, Carl Erik Semb (sekretariatsleder) og Helge Vittersø, alle Landbruksdirektoratet.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.