RMP og miljøkrav

03.09.2020 (Oppdatert: 03.09.2020)

Tida for å tenke på miljøkrav er her, og med det for eksempel ta vurderinger i forhold til hvor man kan jordarbeide til høstkorn. Samtidig nærmer fristen for å søke om Regionale miljøtilskudd seg, tilskudd til direktesåing av høstkorn, etablering av fangvekster osv.

Regionale miljøkrav

I Oslo og Viken er det forskrifter som omhandler miljøkrav, som setter spesielle krav til miljøtiltak i jordbruket. Dette gjelder for områdene PURA, Leira, Haldenvassdraget, Isesjø, Glomma sør for Øyeren og Morsa (Vansjø-Hobølvassdraget) og kystbekker i tidligere Østfold fylke. Det er viktig at du som driver jord i disse områdene setter seg godt inn i reglene som gjelder, slik at du oppfyller kravene som ligger i forskriftene. Det blir ikke endringer i miljøkravene i år som opprinnelig planlagt, endringene utsettes til 2021. I Innlandet er det ikke innført miljøkrav.

For PURA, Leira, Haldenvassdraget, Isesjø, Glomma sør for Øyeren og Morsa (Vansjø-Hobølvassdraget) og kystbekker i tidligere Østfold fylke gjelder følgende:

1. Erosjonsutsatte dråg skal ikke jordarbeides om høsten. Ved pløying eller tilsvarende
jordarbeiding om høsten, skal drågene ha permanent grasdekke.
2. Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides om høsten.
3. Det skal være buffersone langs alle vassdrag som mottar avrenning fra jordbruksareal.

Dersom du driver jord innenfor nedbørsfeltet til PURA, Isesjø, Vansjø-Hobølvassdraget eller Haldenvassdraget gjelder i tillegg:

4. Arealer med stor eller svært stor erosjonsrisiko (erosjonsrisikoklasse 3 og 4) skal ikke
jordarbeides om høsten. Lett høstharving tillates likevel til høstkorn på arealer som ikke er
omtalt i miljøkrav punkt 1, 2 og 3.
I særlige tilfeller er det mulig å søke dispensasjon fra kravene i §3 punkt 4. Søknad om dispensasjon skal være skriftlig, begrunnet og sendes til kommunen.

Aktuelt om RMP-tilskudd 2020 akkurat nå

Heldigvis er det sånn at de regionale miljøkravene sammenfaller godt med RMP-tilskudd. Veileder for regionale miljøtilskudd 2020 i finner du hos Fylkesmannen i Oslo og Viken og hos Fylkesmannen i Innlandet. Kortversjonen for det som er mest aktuelt akkurat nå gjengis her, detaljer finner du i veilederen. De fleste lander under prioriterte områder, og får høyest sats.I viken er prioriterte områder arealer under marin grense. I Innlandet er prioriterte områder nedbørsfelt der vannforekomstene har både stor eller middels stor påvirkning fra diffus avrenning fra fulldyrka mark og har moderat eller dårlig miljøtilstand. Alle satsene er foreløpig.

Ingen jordarbeiding om høsten

Har du hatt korn, oljevekster, belgvekster, frøeng siste høstingsår, grønngjødsling og grønnfôrvekster
i år, og lar åkeren ligge i stubb gjennom vinteren kan du søke RMP-tilskudd. Årets foreløpige
tilskuddssatser er:
Erosjonsklasse: Foreløpig tilskuddssats prioritert/ikke-prioritert område
1: Oslo Viken: 30/20 kr/daa, Innlandet: 67/45 kr/daa
2: Oslo Viken: 100/70 kr/daa, Innlandet: 112/90 kr/daa
3: Oslo Viken: 180/100 kr/daa, Innlandet: 187/165 kr/daa
4: Oslo Viken: 190/110 kr/daa, Innlandet: 237/215 kr/daa

Gras på arealer utsatt for flom og/eller erosjon – gjelder kun Viken

Dersom du dyrker gras på arealer som er flomutsatt eller i erosjonsklasse 3 eller 4 kan du søke
tilskudd til det. Foreløpig sats er 210 kr/daa. Graset skal være godt etablert om høsten, og ved
fornying skal det gjøres mellom 1.3. og 1.7.
For å spisse RMP-midlene til ekstra miljøinnsats, er tilskuddet ment for foretak som har minst 50 daa
korn eller andre åpenåkervekster og i tillegg har gras på de utsatte arealene. Unntaket er på
arealene med regionale miljøkrav. Det vil si at dersom du er ren grasprodusent innenfor Øyerens
eller Hølensvassdragets nedbørsfelt, der foreløpig ikke er innført regionale miljøkrav, så gjelder
dessverre ikke denne tilskuddsordningen for disse arealene.

Ingen jordarbeiding på flomutsatte arealer - gjelder kun Viken

For åker i stubb på flomutsatte arealer og på vassdragsnære arealer inntil 50 meter fra vassdrag kan det gis 130 kr/daa (100 kr/daa for ikke-prioritert areal). i tillegg til stubbtilskudd i §18 og direktesådd høstkorn i §20.

Direktesådd høstkorn og høstoljevekster - gjelder kun Viken

Direktesådd høstkorn kan gis 200 kr/daa. Vilkåret er at det ikke jordarbeides før såing. Lett risping av jorda for å få bedre kontakt mellom såkorn og jord kan aksepteres, men det må være minimal forstyrrelse av jorda.

Fangvekst som underkultur

Dersom du ikke jordarbeider om høsten kan du så fangvekster. Har du ikke sådd fangvekster
allerede, kan du så det rett før tresking, eller rett etter tresking (nytt av i år). Det er en del hensyn å ta og være obs på, sjekk rådene på vår hjemmeside. For å kunne søke tilskudd til fangvekster må fangvekstene være godt etablert om høsten, og det skal ikke være hovedvekst neste år. Arealet skal ikke sprøytes eller gjødsles om høsten. Lik tilskuddssats for Oslo og Viken og Innlandet er 130 /100kr/daa.

Fangvekster sådd etter høsting av grønnsaker, poteter og rotvekster

Har du dyrket grønnsaker, poteter og/eller rotvekster og sår fangvekster etter høsting, kan det gis
tilskudd på 200/150 kr/daa i Oslo og Viken og 300 kr/daa i Innlandet. Vilkår for tilskudd er at fangveksten skal være godt etablert om høsten, skal ikke være hovedvekst neste år, arealet skal ikke sprøytes eller gjødsles etter høsting, heller ikke jordarbeides før 1. mars neste år.

Grasdekte vannveier og grasstriper i åker

Tilskudd til flerårig grasdekke i dråg på åkerarealer eller grasdekke på tvers av fallet. Stripene skal være flerårige og hhv. 6 og 2 meter brede. Graset må være godt etablert om høsten. Tilskuddssats 30 kr/m for grasdekt vannvei, 5 kr/m for grasstripe på tvers i Viken og hhv. 8 og 15 kr/m i Innlandet. Gjelder kun prioriterte områder i Oslo og Viken.

Grasdekt kantsone i åker

Gjelder gras på åkerareal langs kanten mot vassdrag. Bredden på 6 meter kommer i tillegg til 2 meter naturlig vegetasjon. Arealet kan ikke gjødsles eller sprøytes, må slås, beites eller pusses, og må være godt etablert om høsten søknadsåret. Satsen er lik i Oslo og viken og Innlandet på 15 kr/m men gjelder kun prioriterte områder i Oslo og Viken.

Brudd på miljøkravene

Om du ikke følger miljøkravene, er det å betrakte som brudd på annet regelverk for jordbruket.

Brudd på regelverket kan medføre trekk i produksjonstilskudd eller regionalt miljøtilskudd.
Sjekk hvilke regionale miljøkrav som gjelder hvor på kartsiden til fylkesmannen (pkt. 5). Er du usikker, ta kontakt med ditt lokale landbrukskontor.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.