Joran Dahl Johansen Foto Ragnhild Borchsenius
Jøran Dahl-Johansen har god kontroll på mulighetene presisjonsutstyr gir for å optimalisere drifta si. (Foto: Ragnhild Borchsenius)

Lill-Helen og Jøran Dahl-Johansen har drevet gården i Holmstaddalen i Sortland siden 2020. På gården har de en avlsbesetning av gris med full konsesjon, og mjølkeproduksjon med oppfôring av okser i tillegg.

Gården består av 260 dekar eng og beite. Det tas to slåtter.

Da Lill-Helen og Jøran tok over gården hadde Jøran en stor fordel av å ha jobbet flere år som maskinselger, og hadde derfor satt grundig seg inn i hva som finnes, og mulighetene presisjonsutstyr i landbruket gir.

Stor jordvariasjon

Når man driver jord i Vesterålen, er det flere utfordringer knyttet til drift. Det er mye myr og denne er dyrka med ulike metoder; kun grøfta, profilert eller både omgravd og profilert. Størrelsene på skiftene varierer også sterkt. Jøran forteller at presisjonsutstyr kan brukes uansett størrelse på skiftene.

Joran Dahl Johansen Foto Siri Josefine Mo
Etter flere år som maskinselger, har Jøran god oversikt over hva som finnes på markedet innen presisjonsutstyr. (Foto: Siri Josefine Mo)

Kalking er et forsømt tema mange steder. For å kalke kreves det god planlegging. Logistikk rundt kalkvogn og kalkleveranser er ei utfordring. Ikke alltid er kalkvogna tilgjengelig.

Rådgiver Ragnhild Renna i Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge sier at gjennomgang av pH-status på de enkelte skiftene på gårdene er prioritert. Målet er å ha en pH på rundt 6,3 på sandjorda. Myrjorda bør ha en pH over 5,5, og helst opp mot 6,0.

Gjødslingsplan basert på analyser

Husdyrgjødsel er en ressurs, og med både slaktegris og melkekyr er det en del tonn som skal ut på jordet hvert år. I tillegg til husdyrgjødsel benyttes Opti NK 22-0-11 om våren. Etter førsteslåtten er det kun husdyrgjødsel som kjøres ut på jordene.

− Vi tar prøver av husdyrgjødsla. På et bruk med både gris og storfe, innelager og utekum er det mange faktorer som er med å påvirke selve næringsinnholdet i husdyrgjødsla. Analyser av husdyrgjødsla brukes aktivt i rådgivinga og arbeidsplanlegginga, sier Jøran.

Han påpeker at dialogen med rådgiver Ragnhild Renna er viktig.

− En gjødslingsplan er ikke bare et papir som utarbeides i forbindelsen med våronna. Etterkontrollen er like viktig. Vi tar fôranalyser der vi ser både på mineralinnhold, protein og energiinnhold for å vurdere hvordan sesongen og gjødslinga har fungert. Dette er et godt grunnlag for neste års gjødslingsplan, sier Jøran.

Joran Dahl Johansen Ragnhild Renna Foto Ragnhild Bochsenius
− Dialogen med rådgiveren vår, Ragnhild Renna, er viktig. En gjødslingsplan er ikke bare et papir som utarbeides i forbindelsen med våronna. Etterkontrollen er like viktig, sier Jøran. (Foto: Ragnhild Borchsenius)

Presisjonsutstyr sparer gjødselutgifter

De siste tre årene har Jøran benyttet en gjødselspreder med seksjonskontroll og variabel mengdetildeling. Utstyret lar ham tildele handelsgjødsla temmelig presist. Nå får han ut eksakt riktig gjødselmengde og han unngår overlapping. Bare til første slåtten har han redusert forbruket med fire storsekker OPTI NK 22-0-12 etter at han tok i bruk presisjonsutstyr. Dette tilsvarer 16-17 000 kroner i sparte mineralgjødselkostnader hvert år.

− Vi er tre bønder som deler på utstyret, og det har vært en investering på 40 000 kroner på hver. Det er viktig at traktoren har oppdatert posisjonsutstyr. Men også vi som kjører må prøve å holde oss oppdatert. Det er fort gjort at når antenna settes bort om høsten, så glemmer man hvordan den fungerer når den tas fram igjen neste vår. En ting er derfor å bruke posisjonsutstyret såpass aktivt at jeg blir god til å bruke det. En annen ting er det rent tekniske, nemlig å sørge for at antenne og terminal jevnlig oppdateres, slik at mulighetene som ligger inne kan utnyttes. Traktoren min er koplet til nettet og oppdaterer terminalen automatisk, som på en mobiltelefon. Antennen må oppdateres manuelt, sier forteller Jørn.

Posisjonerer alle operasjoner på gården

Traktoren registrerer alt av arbeidsoperasjoner som gjøres på gården. Overlapp, kjøremønster og klokkeslett blir grundig dokumentert. Alt arbeid ute på jordet blir mer nøyaktig ved bruk av traktorens posisjonssystem. Bare gevinstene ved å kunne harve, tromle og så mer nøyaktig er store. Jøran har erfart at han sparer både innsatsfaktorer og helse. Arbeidsoperasjonene blir enklere, og med mindre overlapp blir han raskere ferdig.

Jøran har også Skifteplan web, og bruker denne aktivt. Her har han oversikt over alle skiftene på gården, og kan ta notater. Det er enkelt å importere skiftefiler fra Skifteplan og over til traktoren.

− Jeg kunne likevel ønske at John Deere Operation Center og Skifteplan snakka litt bedre sammen. Den mest nøyaktige målinga av de enkelte skiftene har jeg fra registreringer gjort i forbindelsen med traktorkjøring på jordet, men sliter med å overføre John Deere-registreringer inn i Skifteplan. Mange muligheter ville åpna seg om disse to snakka bedre sammen, sier Jøran.

Han har også testet CropSAT, men med lavt skydekke og overskya vær blir det ikke gode nok bilder fra satellittene. Rådgiver Ragnhild kommenterer at ulike grasarter har ulike farger, og ei sterkt gjødsla timoteieng vil opptre helt annerledes enn hundegrasenga. Det er krevende tolke bildene, slik at de gir mening for videre planlegging.

− Derfor tror jeg det er viktig at vi prater godt sammen. Jøran har god kunnskap om egen drift og mulighetene som ligger i utstyret han disponerer. Vi i NLR kan støtte han med agronomisk kunnskap, og for eksempel erfaring i å tolke satellittbilder og analyseresultater. Når vi kopler den samla erfaringa fra oss to med presisjonsteknologien, ligger alt til rette for å utnytte potensialet i gardsdrifta enda bedre, med styrket økonomi som et konkret resultat, mener Ragnhild.

Ragnhild Renna Foto Siri Josefine Mo
Rådgiver Ragnhild Renna støtter Jøran med agronomisk kunnskap, og har erfaring i å tolke satellittbilder og analyseresultater. (Foto: Siri Josefine Mo)

NLR hjelper deg med presisjonslandbruk!

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har nå rådgivere innen presisjonslandbruk i hele landet. Disse samarbeider tett med rådgiverne i alle andre fag, for å kunne gi deg en best mulig totalpakke med rådgiving.

Ikke i gang med presisjonslandbruk enda?

Spør oss om NLR Oppstartråd presisjonslandbruk. Dette er en rådgivingspakke hvor vi kartlegger drifta di, snakker om hvilke ambisjoner og mål du har, og sammen kommer fram til hva som kan være lurt å starte med. Kanskje er det så enkelt som en sporfølger til 20 000 kroner. Eller kanskje du skal kjøpe ny traktor, og like gjerne kan dra på med autostyring, største signalnøyaktighet og en gjødselspreder med seksjonskontroll og variabel mengde.

På samme måte som at målet med presisjonslandbruk er å tilpasse drifta best mulig til hver enkelt plante, vil vi hjelpe deg til å finne de løsningene som passer best nettopp til ditt bruk og dine ønsker. Og når du er i gang, har du noen å spørre hvis du ikke husker hvilke knapper du skal trykke på for å få ting til å fungere neste vår.

Er du i gang? Utnytt mulighetene!

Presisjonsutstyret har som regel langt flere muligheter enn det du utnytter. Vi hjelper deg med å få best mulig utbytte av investeringene: Dataflyt mellom maskiner, mellom maskiner og driftsstyringsverktøy, og vi kan gi støtte for å få utstyret til å fungere som det skal, uansett leverandør.

Er du klar for variabel tildeling?

Hver enkelt plante på garden din har litt ulike behov. Da kan det også være fornuftig å variere tildelinga av kalk og gjødsel, kanskje også av såfrø. Men skal du gjødsle mer eller mindre der du har en gul flekk på kartet? Vi kan bistå hele vegen: Hente ut beslutningsgrunnlag, enten det er jordprøver eller bilder fra oven. Vurdere informasjonen og gi råd om hva du bør bruke informasjonen til. Og til slutt: Lage tildelingsfiler, og få disse inn i terminalene på maskinene dine.

Ta kontakt!

NLR-rådgiveren du har kontakt med i det daglige kan formidle kontakt med presisjonsrådgiverne våre.

Se våre tjenester innenfor maskinteknikk og presisjonslandbruk

Rådgivere innenfor maskinteknikk og presisjonslandbruk

Hero gjodsling MED JORDBOR