Prosjektet «Fra båsfjøs til løsdrift» tar for seg utfordringene mange melkeprodusenter vil møte med nye krav fra 2024 og løsdriftskravet fra 2034. Bli med på siste mobiliseringsmøte digitalt på Teams tirsdag 11. oktober fra kl. 11:00 til 14:30.

Møtet fokuserer særlig på ombygging og nybygging av fjøs på melkebruk, men vi kommer også inn på arealgrunnlag, jordleie, økonomisk og tekniske aspekter ved driftsendringer og gårdbrukerens erfaringer.

Påmelding

Påmeldingsfrist 10. oktober. Lenke til møtet mottar du i god tid via e-post.

TINE og NLR Nord Norge har gått sammen om prosjektet som eies av NLR.

Prosjektets hovedformål er å arbeide for å ivareta og opprettholde sysselsettingen i melkeproduksjonen og sikre utnyttelsen av ressursgrunnlaget på de små og mellomstore melkebrukene i Troms og Finnmark. Prosjektet skal øke kunnskapen om mulighetene for ombygging av båsfjøs til løsdriftsfjøs. Prosjektet skal også føre til direkte å inspirere dagens gårdbruker og/eller neste generasjons gårdbruker til å starte prosesser som fører til ombygging eller nybygging. Dette for å imøtekomme framtidige dyrevelferdskrav og opprettholde melkeproduksjonen på små og mellomstore bruk i Troms og Finnmark på dagens nivå.

Mobiliseringsmøtet inngår som viktig del av prosjektet og har blitt blir arrangert både fysisk og digitalt. Møtet skal inspirere og sikre formidling av kunnskap om mulighetene for utvikling av melkeproduksjonen basert på tilgjengelige ressurser slik at gården oppnår sunn drift og god økonomisk utvikling:

  • Informere om dagens krav vs kommende krav, og hva dette innebærer.
  • Fokusere på arealgrunnlag, jordleie og driveplikt.
  • Informasjon om rådgiverapparatets muligheter og hva som finnes av rådgiving/veiledning både mtp. bygg, økonomi, generasjonsskifte mm.
  • Samarbeidsformer mellom bruk som muliggjør investeringer.
  • Finne gode eksempler på små og mellomstore melkebruk som har gjennomgått ombygging/nybygging.
  • Oversikt over de ulike tilskuddsordninger i landbruket

Kl. 11:00 - 11:10 Velkommen - introduksjon

Kl. 11:10 - 11:30 Tilgang på jord – jordleie og driveplikt

v/Statsforvalteren Troms og Finnmark

Kl. 11:30 - 12:00 Økonomirådgivning, rådgivningstilbud

v/økonomirådgiver TINE/NLR Nord Norge

Kl. 12:00 - 12.30 Krav 2024/2034. Bygningseksempler, kostnader, rådgivningstilbud

v/bygningsrådgiver NLR Nord Norge/TINE

Kl. 12:30 - 13:00 Lunsj

Kl. 13:00 - 13:30 Tiltak på små og mellomstore bruk – tilbud og viktige aspekter

v/Innovasjon Norge

Kl. 13:30 - 13:45 Tiltak på små og mellomstore bruk – tilbud og viktige aspekter

v/Sparebanken Nord Norge

Kl. 13:45 - 14:15 Erfaringer fra en gårdbruker i prosess

Kl. 14:15 - 14:30 Spørsmål, innspill og avslutning

NLR Nordland Bronnoysund Moe Gard 4774
Velkommen til siste digitale mobiliseringsmøte 11. oktober i prosjektet 'Fra båsfjøs til løsdrift'.