I store trekk anslår vi at avlingene blir omtrent som i fjor i Glåmdalsdistriktet, mens de på Romerike blir noe dårligere. I Østfold derimot ser det ut til å bli høyere avlinger enn i fjor.

Anslått avling 2021 i prosent av 2020

I 2020 var et svært godt kornår i Akershus og Glåmdalsditriktet, mens i sør bar avlingen noe preget av forsommertørke. I 2021 er forholda motsatt. Tabellen under viser kun prosent av avlingen i fjor.

KornartØstfoldRomerikeGlåmdalen
Hvete120 %95 %98 %
Rug og rughvete110 %88 %102 %
Bygg115 %95 %97 %
Havre110 %93 %97 %


Østfold: Det ble sådd et stort areal med høstkorn i fjor høst. Vi regner med at 90-95% av all høsthveten vintret ut etter barfrost og streng kulde i januar. Høsthveten ble erstattet med vårhvete, bygg og havre. Vi regner med at arealet med vårhvete har økt en god del, men store deler av høstkorn arealet er erstattet med bygg og havre. Det var gode forhold under våronna og mesteparten av vårkorn arealet ble sådd i april..

Vi fikk jevnlig påfyll med nedbør i mai og juni og vekstforholdene var tilnærmet optimale. Vi fikk en tørr og varm juli noe som førte til noe rask modning, spesielt på havren. Havren satt nok minst pris på de høye temperaturene , noe som har ført til noe lav hl-vekt på havren. Det ble sådd et stort areal med høstoljevekster i fjor , men her utvintret nesten alt. Dett arealet har stort sett blitt erstattet med bygg og havre. Det er sådd en mindre areal med våroljevekter enn tidligere år. Det er og sådd en del erter og åkerbønner i Østfold i år som ser bra ut så langt.

Det er mye fine og jevne vårkornåkere i Østfold, så vi regner med en avling godt over normalen/gjennomsnittet

Romerike: Mye av høstkornet gikk ut i år og det betyr nok at hveteavlingene heller ikke i år blir av det beste. Ellers ble våronna preget av mye regn i mai slik at våronna trakk ut i tid og det var stor tidsforskjell mellom det som ble sådd tidlig og det som ble sådd seint. Når det gjelder oljevekster og åkerbønner så ser det ut til at åkerbønnene blir noe bedre enn i fjor, mens det som er tresket av raps/ryps ligger noe under fjoråret.

Glåmdalen: Høstkornet har klart seg bedre her enn lenger sørover. Våronna ble preget av mye regn og det ble derfor stort sprik i såtidspunkt og utvikling. I fjor var vi tidlig ferdig med våronna og hadde flotte innhøstingsforhold. Selv om avlingene ikke blir på høyde med fjoråret, mener jeg at vi kommer til å få et godt kornår i Solør-Odal så lenge høsten blir grei.