Jeg har hatt en prat med Yara og personer i gjødselmarkedet. Vi har bak oss noen turbulente år med høye priser og svært variable priser på gjødsel gjennom gjødselåret. Vi er nå på et prisnivå som ganske mye høyere enn for noen år siden, men langt unna toppen vi var på. Å kjøpe gjødsel på høsten har i de alle fleste år vært mest gunstig økonomisk, men det er ikke noen garanti for at det er det. Vi har allerede hatt en prisoppgang på fullgjødsel nå i august og Felleskjøpet som stor aktør i markedet har nå startet med termintillegg.

Gjoselsekk

Tilgangen på fosfor (P) og kalium (K) har stabilisert seg og er grei etter at det har kommet på plass nye leveranser etter at Russland falt ut etter krigsutbruddet i Ukraina. Når det gjelder nitrogen (N) er naturgassprisen svært avgjørende. Den ligger i dag på omtrent det dobbelte av hva den var før krigsutbruddet. Gassprisen har vært svært volatil (stor variasjon). Lagrene i Europa er relativt fulle, men prisen vil bli påvirket av blant annet hvordan vinteren blir i Europa. Det er mange faktorer som spiller inn. Utfallet av krigen i Ukraina og generelt den politiske risikoen kommer vi ikke utenom. Vi ser derfor en økt risiko og en liten nedside. I det globale markedet er Kina en stor produsent av N i form av urea. Nå gjorde de nylig en stor leveringsavtale med India på 1,0 millioner tonn urea. Det var også med å påvirke nitratmarkedet. I våre nordiske naboland er det i dag en høyere N-pris enn det vi har i Norge. Gjødsel handles i Euro og derfor vil utvikling i valutakursen også være med å påvirke den norske prisen.

Vi har i løpet av det siste året fått en betydelig renteøkning. Vi har nå en styringsrente på 4,0 %. Renta på driftskreditt ligger betydelig over dette. For mange vil utsatt tresking og dårlig avling, gjøre at tilgangen på likviditet kan bli dårlig i høst. Flere av aktørene som selger gjødsel har ofte betalingsutsettelse fram til godt ut på høsten. Dette kan være en grei løsning på en dårlig likviditet. Med en termintillegg 2 øre pr uke på en gjødselpris på drøyt 6 kr/kg for 22-3-10, tilsvarer dette en årligrente på ca. 13%. Det vil derfor være god lønnsomhet i å låne penger for tidlig gjødselkjøp.

Lars Kjuus

Det er ennå svært uvisst hvor mye høstkorn en kan få sådd i høst. Det er usikkert når vi får av åkeren med mye etterrenning. Med det været som fortsatt er spådd med mye byger, blir det heller ikke noe god opptørk i bakken for å kunne gjøre jordarbeiding. Hva en for sådd av høstkorn vil påvirke hva slags gjødsel en vil trenge til våren.

Det er farlig å komme med noen konkrete råd, men tidlige gjødselkjøp har de fleste år gitt best økonomi. For å dele litt på risikoen kan det være greit å kjøpe det en trenger til vårgjødslingen, så kan en heller supplere med det som trengs til delgjødsling på våren. Men uansett er det viktig å kjøpe riktig gjødsel til den jorda en har og de vekstene en skal dyrke. Den politiske situasjonen i verden gjør det svært vanskelig å forutsi noe om hva prisene vil være fremover.