Landbruksjord har et enormt potensial for lagring av karbon i form av organisk materiale. En høyere andel karbon i jorda gir mange fordeler som økt biologisk mangfold og bedre vannlagringsevne, som igjen gjør jorda bedre rustet for å tåle både flom og tørke. Karbon som ikke bindes i jorda vil ellers frigis til atmosfæren som CO2. Økt innhold av organisk materiale i jorda ses på som et av de billigste, og mest effektive tiltakene mot dagens klimautfordringer.

  1. øke bevisstheten om karbonfangst i landbruksjord blant bønder og samfunnet generelt
  2. motivere bønder til å forvalte jorda på en mer bærekraftig måte ved å utvikle forretningsmodeller for å øke karbonfangst i landbruksjord

Flere selskaper i Europa ser nå etter lokale initiativer for lagring av karbon, samtidig som forbrukerne ønsker å støtte lokale bønder og lokalt miljø. I prosjektet, som startet i 2018, er 7 institusjoner fra Nederland, Belgia, Tyskland og Norge representert. I en litteraturstudie identifiserte prosjektet, fire typer forretningsmodeller; 1-innen landbruks/matkjeder, 2-utenfor landbruks/matkjeden, 3- på gårdsnivå, 4-med statlige institusjoner. Rapporten kan leses her https://northsearegion.eu/carb...

Belgiske bonder blir carbo farmer sammen med LIDL
Belgiske bønder fanger karbon i jorda i samarbeid med LIDL.

Prosessen med å sette opp og resultatet av pilotprosjektene diskuteres og evalueres i rapporten, inkludert økonomisk kompensasjon og metoder for karbonfangst, . Rapporten tar også for seg fordeler og utfordringer ved pilotprosjektene generelt og innen de fire forretningsmodellene som fordelene ved lokale prosjekter, varighet av karbonlagring, transparente/verifiserbare prosjekter, måling av karbon i jorda og prissetting.

VIRGENES andelsgård fra Norge, er et eksempel på en forretningsmodell på gårdsnivå, med salg direkte fra gården samt via REKO-ringer.

REKO Tore J dag
Tore Jardar Wirgenes på REKO-ring utsalg

VI håper rapporten vil inspirere til å sette i gang lokale prosjekter!

God lesing! Final report on carbon farming now online, Interreg VB North Sea Region Programme

Nlr 64453040815 2021 09 03 083956