§ 1 Virksomhet

NLR Øst er organisert som en forening med oppgaver rettet mot landbruket med hovedkontor i Rygge kommune.

§ 2 Formål

Formålet til NLR Øst er å drive opplysning, rådgiving, forsøksvirksomhet og utvikling innenfor de landbruksrelaterte fagfelt som medlemmene etterspør.

NLR Øst skal bidra til å fremme det landbruksfaglige miljøet i distriktet.

§ 3 Medlemskap

Alle enkeltpersoner eller næringsdrivende foretak med tilknytning til landbruket kan bli medlemmer i NLR Øst. Det enkelte medlem, også støttemedlemmer, plikter å betale kontingent som fastsettes for det enkelte år. Utover dette kan det enkelte medlem ikke gjøres ansvarlig for NLR Øst sine økonomiske plikter.

Medlemmer blir tatt opp ved innmelding til NLR Øst. Ved innmelding blir det gitt skriftlig erklæring om at de er kjent med retter og plikter som følger medlemskapet.

Medlemskapet følger kalenderåret. Utmelding må skje skriftlig innen utgangen av oktober for å ha virkning fra 1. januar det påfølgende år.

NLR Øst kan ha støttemedlemmer. Disse kan møte på årsmøtet, men har ikke stemmerett og kan ikke velges inn i styret. Støttemedlemmer kan være generasjonsmedlemmer, æresmedlemmer, privatpersoner, organisasjoner, kommuner, institusjoner eller andre.

Medlemmer som ikke oppfyller vilkårene for medlemskap eller unnlater å betale kontingent, kan av styret strykes som medlem etter skriftlig varsel, og alle plikter og rettigheter opphører.

§ 4 Medlemmenes retter og plikter

Medlemmene har rett til å få råd og rettledning av ulike slag.

Styret fastsetter hvilke tjenester som inngår i kontingenten, og hva som er betalingstjenester.

Medlemmene kan fremme ønske om oppgaver, aktiviteter og forsøk i NLR Øst.

Medlemmene plikter å betale kontingenten innen fastsatt tid.

§ 5 Arbeidsmåte

Arbeidet i NLR Øst blir utført ved hjelp av ansatt personell, leid hjelp eller på annen måte. For å oppfylle formålet, er det nødvendig at NLR Øst har et godt samarbeid med andre relevante organisasjoner og institusjoner tilknyttet landbruket.

§ 6 Finansiering

Finansiering av drifta skjer ved medlemskontingent, tilskuddsordninger, tilskudd fra kommuner og andre støttemedlemmer, prosjektinntekter og inntekter fra salg av tjenester til medlemmer eller andre.

Medlemskontingenten består av en grunnkontingent og en arealkontingent som begge vedtas årlig av årsmøtet. Generelle tjenester tilbys innenfor den årlige kontingenten, mens tjenester som bare kommer noen, eller en gruppe medlemmer til gode, skal faktureres særskilt.

§ 7 Styret

NLR Øst ledes av et styre på inntil 7 medlemmer, herav 2 ansatte. Styremedlemmene valgt av de ansatte, med 1. og 2. vararepresentant, velges for en periode på 2 år.Styremedlemmer med varamedlem valgt av de ansatte trer inn i styret etter ordinært årsmøte.

Styret holder styremøter så ofte styrelederen finner det nødvendig eller når to styremedlemmer krever det. Sakene blir avgjort når det er flertall i det valgte styret, når minst 5 medlemmer er tilstede. Det skal føres protokoll.

Styret meddeler prokura.

§ 8 Styrets oppgaver og plikter

Styret ansetter daglig leder og avtaler lønn og utarbeider instruks for denne. Avlønning av ansatte skjer i samsvar med gjeldende avtale om lønns- og arbeidsvilkår. Styret er daglig leders nærmeste overordnede. Daglig leder er de øvrige ansattes nærmeste overordnede.

Styret skal lede NLR Øst i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak, og forvalte organisasjonens midler.

Styret skal hvert år legge fram årsmelding og revidert regnskap for siste driftsår, budsjett og arbeidsplan for inneværende år.

Styret oppnevner medlemsrepresentanter til de enkelte produksjonsteam.

Styret i NLR Øst har rett til å avgjøre om medlemsoversikten kan frigis, og i så fall til hvem. Opplysninger som gjelder et enkelt medlem, kan ikke frigis av rådgivingsorganisasjonen uten godkjenning fra medlemmet selv. Det skal være en restriktiv holdning til frigivelse av medlemsregisteret.

§ 9 Årsmøte

Styret innkaller til ordinært årsmøte som avvikles før 1. april. Innkalling med saksliste til årsmøte skal skje skriftlig såfremt ikke annen tilfredsstillende innkalling nyttes og med minst 14 dagers varsel.

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne innkalling og saksliste.

2. Velge referent og to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder

3. Behandle årsmelding og revidert regnskap.

4. Fastsette medlemskontingent for neste kalenderår.

5. Få framlagt styrets budsjett og handlingsplan for inneværende år.

6. Behandle innkomne saker. Disse må være styret i hende innen 15. januar.

7. Gjennomføre valg:

a. Leder for ett år

b. Styremedlemmer for to år

c. Nestleder valgt blant styremedlemmen

d. Tre varamedlemmer i nummerrekkefølge for ett år

e. Møteleder og varamøteleder for ett år

f. Revisor

g. Medlem i valgkomitéen for tre år. Valgkomiteen består av 5 medlemmer. Årsmøtet velger leder av valgkomitèen.

h. Personlig varamedlem for det enkelte medlem i valgkomitéen med samme funksjonstid.

Valg på leder og styremedlemmer skal være skriftlig. Ved stemmelikhet ved valg avgjøres valget ved loddtrekning.

8. Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte etter tilråding fra valgkomitéen.

Årsmøtet bestemmer instruks for valgkomitéen.

Stemmerett i årsmøte forutsetter at siste års kontingent er betalt. Ved avstemming har hvert medlemskap inntil to stemmer ved flere registrerte bruker på gården. Denne rettigheten kan kun benyttes ved personlig frammøte. Rettigheten for valgbarhet av tillitsverv gjelder også for 2 registrerte brukere på gården.

Når ikke annet er bestemt, blir sakene avgjort med flertall av de godkjente avgitte stemmene.

Ekstraordinært årsmøte skal holdes dersom styret mener det er nødvendig, eller dersom minst 1/3 av medlemmene krever det.

§ 10 Tvister

Alle tvister mellom NLR Øst og medlemmer skal løses på minnelig vis. Tvist som ikke blir løst på minnelig vis, avgjøres ved ordinær domstolsbehandling.

§ 11 Vedtektsendring

Forslag om endringer av vedtektene må være sendt styret innen 15. januar. Gyldig vedtak på årsmøtet krever tilslutning fra minst 2/3 av de frammøttes stemmer. Endring av vedtektenes § 13 krever ¾-flertall.

§ 12 Sammenslåing

Forslag om sammenslåing med en annen organisasjon fremmes av styret. Saken blir tatt opp på første årsmøte og må gjøres kjent i innkallingen. Gyldig vedtak om sammenslåing krever minst 2/3 flertall av de frammøtte. Hvis det ikke oppnås tilstrekkelig flertall, anses beslutningen om sammenslutning for avvist.

Årsmøtet avgjør i tilfelle sammenslutning hvordan organisasjonens midler skal nyttes.

§ 13 Oppløsning

Forslag om oppløsning kan fremmes av styret. Vedtak om oppløsning kan bare gjøres av årsmøtet og krever 3/4 flertall av de avgitte stemmer i to påfølgende årsmøter.

Det siste årsmøtet som vedtar oppløsning, skal også velge et avviklingsstyre.

Etter at alle økonomiske forpliktelser er dekket, skal eventuell resterende formue etter beslutning av årsmøtet, henstå i inntil fem år for det tilfelle at ny organisasjon av samme art og lignende formål blir dannet, og midlene overdras denne. Årsmøtet fatter vedtak om hvordan organisasjonens midler skal anvendes hvis ny organisasjon ikke er dannet innen fem år.

Disponering av utstyr det er gitt mekaniseringstilskudd til, skal diskuteres med Norsk Landbruksrådgiving

Vedtak om oppløsing skal meldes Norsk Landbruksrådgiving. Ved avstemming har hvert medlemskap inntil to stemmer ved flere registrerte bruker på gården. Denne rettigheten kan kun benyttes ved personlig frammøte. Rettigheten for valgbarhet av tillitsverv gjelder også for 2 registrerte brukere på gården.