Gjødslingsplan

(Oppdatert: 01.03.2018)

Vi utarbeider gjødselplaner innen alle planteproduksjoner til våre medlemmer. Plan for gjødsling er obligatorisk for alle planteprodusenter, og vi tilbyr denne tjenesten etter egne takster. Ved hjelp av utvikla dataverktøy for planlegging, har vi lang erfaring med å tilpasse planer for produsenter i vårt geografiske område.

Dersom vi har laget din plan tidligere, fikk du tilsendt et skiftenoteringsskjema sammen med planen. Fyll ut vekst dersom du har endret i forhold til planen. Husk også å korrigere gjødslingsmengden og fyll inn planlagt vekst og forventet avlingsnivå. Send ferdig utfylt skjema til bestilling.ost@nlr.no eller pr. post. Adresser finner du under kontaktinformasjon

Dersom du er ny bruker kan du laste ned skjema for nye brukere Send til bestilling.ost@nlr.no
 

Gjødslingsplan

Skal utarbeides før hver vekstsesong og omfatte alt jordbruksareal som foretaket disponerer.

 

Representative jordprøver skal i hovedsak tas hvert 4. - 8. år, og det skal minimum rekvireres analyser for pH, fosfor, kalium, glødetap eller gis skjønnsmessig vurdering av moldinnhold.Gjødslingsplanen skal inneholde en kartskisse, med oppgitt målestokk, som tydelig viser skifteinndelingen. Planen skal settes opp skiftevis, og følgende opplysninger skal oppgis for hvert enkelt skifte:

 • Jordbruksareal i dekar
 • Jordart og jordanalyser for pH, fosfor, kalium og moldinnhold
 • Forgrøde
 • Årets vekst
 • Forventa avlingsnivå pr. dekar
 • Årets gjødslingsbehov for nitrogen, fosfor og kalium pr. dekar
 • Husdyrgjødsel, slam og annen organisk gjødsel (type, mengde pr. dekar og antatt spredetidspunkt)
 • Mineralgjødsel (type, mengde pr. dekar og antatt spredetidspunkt)

 

Gjødslingsbehovet skal avpasses etter følgende kriterier:

 • Jordprøveresultater for fosfor, kalium og moldinnhold
 • Vekst og gjødslingsnormer for distriktet
 • Avlingsnivå ut i fra egne dokumenter eller anslåtte erfaringer for hvert enkelt skifte
 • Forgrøde
 • Dersom vekstforholda avviker fra de forutsetningene som var når gjødslingsplanen ble laget, skal gjødslingsplanen justeres i samsvar med behove

Forskrift om gjødslingplanlegging finner du hos LovdataFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.