Gjødslingsplan

(Oppdatert: 27.01.2020)

Vi utarbeider gjødselplaner innen alle planteproduksjoner til våre medlemmer. Plan for gjødsling er obligatorisk for alle planteprodusenter, og vi tilbyr denne tjenesten etter egne takster (se prisoversikt lenger ned på siden).

Hva må være med?

Det er visse krav som skal oppfylles for at planen skal være gyldig. Planen skal bl.a. bygge på jordanalyser som er maksimalt 8 år gamle, og et kart over skiftene på gården/e. Det er bondens ansvar å sørge for at jordanalysene blir fornyet, og tegne inn skiftene på et kart.
Vi benytter dataprogrammet Skifteplan når vi lager gjødselplanene. Dette programmet benytter eksisterende gjødselnormer for vårt distrikt, og oppfyller kravene i forskriften om alle faktorene man må ta hensyn til når man legger en gjødslingsplan.

Ønsker du at vi skal lage gjødslingsplan for deg?

Dersom vi har laget din plan tidligere, fikk du tilsendt et skiftenoteringsskjema sammen med planen, og om du ikke finner det kan vi enkelt sende deg et nytt. Dersom du er ny bruker kan du laste ned skjema for nye brukere. Ta gjerne kontakt om du trenger hjelp til utfylling.

Skiftenoteringsskjemaet kan sendes til oss i posten, leveres på ditt nærmeste kontor, sendes på e-post til bestilling.ost@nlr.no, eller til en av rådgiverne.

Utfylling av skiftenoteringsskjema

Dersom det er gjort endringer ifh.den opprinnelige gjødselplanen må dette fylles ut:
•    Dyrket en annen vekst, eller fått annen avling enn forventet
•    Annen gjødselmengde, type eller antall gjødslinger
•    Har du kalket, hatt på slam eller husdyrgjødsel som ikke er planlagt
•    Dersom noen tiltak som står i planen ikke er utført er det viktig å få med, stryk over eller skriv "ikke utført"
Har du fulgt planen til punkt og prikke trenger du kun å fylle ut:
•    Planlagt vekst og forventet avlingsnivå

Tilleggsopplysninger

•    Om du har kjøpt inn gjødsel er det viktig å få med
•    Om du har planer om å kalke, kjøre på slam eller husdyrgjødsel, i så fall oppgi  type og mengde, samt spredetidspunkt.
•    Spesielle ønsker/behov f.eks. kontaktsåmaskin, startgjødsel, delgjødsling osv.

Pris

Prisen bestemmes av hvor lang tid vi bruker på planen, så godt utfylte skiftenoteringsskjemaer kan lønne seg. Vi tar kr 750 per time, og minsteprisen er kr 363. Fra og med februar tilkommer sesongtillegg på kr 100, dette øker med kr 100 per måned utover våren. Februar: Kr 100, mars: Kr 200 osv. For ikke-medlemmer er det 60 % tillegg.
Gjødselplanen blir sendt ut på e-post, ønskes den tilsendt per brevpost koster det kr 100, for å dekke porto og ekspedering.

Skifteplan mobil

Skifteplan tilbyr også løsninger for mobil/nettbrett. En enkel variant der du kan se gjødselplanen på mobilen, men ikke gjøre endringer. Og en variant der du kan legge inn utførte tiltak og vekster du skal dyrke til neste år. Dette synkroniseres opp mot vårt dataprogram og du slipper å levere inn skiftenoteringsskjema. Les mer på skifteplan.no

Forskift for gjødslingsplan

Skal utarbeides før hver vekstsesong og omfatte alt jordbruksareal som foretaket disponerer.

 

Representative jordprøver skal i hovedsak tas hvert 4. - 8. år, og det skal minimum rekvireres analyser for pH, fosfor, kalium, glødetap eller gis skjønnsmessig vurdering av moldinnhold.Gjødslingsplanen skal inneholde en kartskisse, med oppgitt målestokk, som tydelig viser skifteinndelingen. Planen skal settes opp skiftevis, og følgende opplysninger skal oppgis for hvert enkelt skifte:

 • Jordbruksareal i dekar
 • Jordart og jordanalyser for pH, fosfor, kalium og moldinnhold
 • Forgrøde
 • Årets vekst
 • Forventa avlingsnivå pr. dekar
 • Årets gjødslingsbehov for nitrogen, fosfor og kalium pr. dekar
 • Husdyrgjødsel, slam og annen organisk gjødsel (type, mengde pr. dekar og antatt spredetidspunkt)
 • Mineralgjødsel (type, mengde pr. dekar og antatt spredetidspunkt)

 

Gjødslingsbehovet skal avpasses etter følgende kriterier:

 • Jordprøveresultater for fosfor, kalium og moldinnhold
 • Vekst og gjødslingsnormer for distriktet
 • Avlingsnivå ut i fra egne dokumenter eller anslåtte erfaringer for hvert enkelt skifte
 • Forgrøde
 • Dersom vekstforholda avviker fra de forutsetningene som var når gjødslingsplanen ble laget, skal gjødslingsplanen justeres i samsvar med behove

Forskrift om gjødslingplanlegging finner du hos Lovdata.noFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.