SHA-plan (sikkerhet, helse og miljø)

13.08.2020 (Oppdatert: 13.08.2020)

Skal du bygge, restaurere, grøfte eller utføre grunnarbeider? Hva er ditt ansvar?

 

Eier er byggherre for byggeprosjekter, restaurering, grøfting, bygging av skogsbilvei, velteplass eller annen anleggsvirksomhet på egen eiendom. Dette medfører en del forpliktelser som du ikke kan kjøpe deg fri i fra, selv om mange tror det er ivaretatt med en totalentreprise. Byggherren har ansvar blant annet for at det blir utarbeidet en SHA-plan.

Mange bønder ønsker selv å være byggeleder for sitt eget prosjekt, noe som ofte er både praktisk og fornuftig.

 

Byggherreforskriften definerer byggherren (bonden) sitt totalansvar for det som skjer på byggeplassen. Plan for «Sikkerhet-Helse og Arbeidsmiljø», SHA, skal være på plass ved prosjektering og utførelse av bygg og anleggs arbeide i landbruket. Det er kanskje den viktigste planen i hele prosjektet. Det handler om å unngå skader og å hindre tap av liv og helse.

Arbeidstakere skal være sikret mot skade på byggeplassen, arbeidsoppgavene i byggeprosjektet skal være risikovurdert, forsvarlig organisert og sikret.

Skal sikre helse og miljø

Byggherreforskriften beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- og anleggsprosessen og skal sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt. Forskriften gjelder for all bygge- og anleggsvirksomhet, og omfatter:

 • Oppføring av bygninger
 • Innrednings-, utsmyknings- og installasjonsarbeid
 • Montering og demontering av prefabrikkerte elementer
 • Riving, demontering og ombygging og istandsetting
 • Sanering og vedlikehold
 • Alminnelig anleggsvirksomhet, for eksempel tunneler og bruer
 • Graving, sprenging og annet grunnarbeid
 • Annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- og anleggsarbeider, for eksempel midlertidig verksted for vedlikehold av maskiner som blir brukt på bygge- og anleggsplassen.

Hva er byggherrens ansvar?

Byggherren har et selvstendig og overordnet ansvar for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt. Videre skal byggherren sikre at pliktene som er pålagt koordinatoren, de prosjekterende, arbeidsgiverne og enkeltpersonforetakene i denne forskriften blir gjennomført. For landbruksbygg er vanlig at byggherre har ansvar som koordinator.

Byggherren skal stille krav om at virksomhetene virksomhetene (entreprenører, rørlegger, elektrikker m.fl.) driver et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til internkontrollforskriften.

Ha en plan for arbeidet – søk hjelp ved behov

Byggherren har ansvaret for at det utarbeides en skriftlig SHA-plan, og at denne foreligger før arbeidet starter. Ved større prosjekter (varighet over 30 dager eller mer enn 500 timer) skal det sendes forhåndsmelding om byggearbeider til Arbeidstilsynet via Altinn.

SHA-plan skal blant annet inneholde et organisasjonskart, en framdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres, spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan medføre fare for liv og helse, og rutiner for avviksmelding.

Norsk Landbruksrådgiving Øst kan hjelpe deg med SHA-planen. Vi tilbyr en mal for SHA-plan som er tilpasset landbrukets behov. Du kan kjøpe malen, inkludert veiledning, og selv lage en slik plan og ivareta rollen som SHA-koordinator.

Ta kontakt med HMS-rådgiverne Signe Mellem eller Kari-Anne Aanerud dersom du ønsker mer informasjon eller hjelp til å utarbeide en SHA-plan.

Dersom du har behov for råd eller diskutere løsninger i forbindelse med nybygg, restaurering eller ombygging, ta kontakt med våre byggrådgiver Knut Berg.

Dokumentmal for SHA-plan

Sikkerhet- Helse- og Arbeidsmiljøplan kr 2500,– inkl. én time veiledning.

 

Innhold:

 • Organisering og samordning
 • Fremdriftsplan
 • Riggplan
 • Kartlegging av særlige farlige arbeidsoperasjoner. Sikker jobbanalyse
 • Vernerunder. Avviksbehandling
 • Oversiktsliste
 • HMS-erklæring
 • Signeringsliste
 • Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass

 

Rådgiving

Kr 875,– pr time utover grunnpakke

 • Veiledning i bruk av SHA-plan
 • SHA-koordinatortjeneste

 

Kontakt

Kari-Anne S. Aanerud
902 07 464
kari-anne.aanerud@nlr.no

 

Signe M. Mellem
480 27 353
signe.mellem@nlr.noFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.