Miljøråd i Enebakk 2016

14.10.2016 (Oppdatert: 07.12.2016)

Miljøråd i Enebakk  

I oktober gjennomførte vi i landbruksrådgivinga tre gruppevise miljøråd i Enebakk. Miljørådene var lagt opp som markvandringer på en gård med påfølgende samling på Herredshuset. Vi tok for oss tiltak som har en miljøeffekt særlig med tanke på vannkvaliteten i Øyeren og vassdragene rundt. For eksempel drenering, avløp og kummer, vegetasjonssoner, jordarbeidingsstrategi og gjødslingsstrategi. Det var fokus på hvordan en kan få miljøtiltak til å fungere best mulig i praksis og hvordan det også kan være positivt for produksjonen. Det ble servert pizza og brus. 

Det er også tilbud om individuell miljørådgiving, dette utføres av Terje Fossen-Hellesjø. Ta kontakt med ham på tlf: 97743173 eller mail terje@hellesjo.com om det høres interessant ut.

Tirsdag 6. desember avsluttet vi prosjektet med et oppsummeringsmøte med julegrøt på Bøndernes Hus i Enebakk.

Program og link til presentasjoner:

Presentasjon av erfaringene våre fra Miljørådene, NLR Øst.

Fangdammer, Atle Hauge, NIBIO.

Jordarbeiding, Jan Stabbetorp, NLR Øst.

 

 

Vannområde Øyeren – miljøråd til gårdbrukere i Enebakk 2016


Vannområde Øyeren har fått tilsagn fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til et miljørådgivingsprosjekt i 2016. Arbeidet skal organiseres av vannområde Øyeren i samarbeid med Enebakk kommune.
I 2015 var det i vannområde Øyeren registrert omtrent 850 landbruksforetak som søkte om produksjonstilskudd, hvorav 73 foretak i Enebakk. Vannområde Øyeren har et langsiktig mål om å kunne tilby miljørådgiving til alle landbruksforetak i vannområdet, men i dette prosjektet tas det utgangspunkt i vannforekomstene Børterelva og Sandsåa. Disse vassdragene har betydelige utfordringer med tilførsler av partikler og næringsstoffer fra jordbruket, men også avløpsforurensning (kommunalt og privat). Både Børterelva og Sandsåa har dårlig økologisk tilstand (vassdragenes nedre deler er under marin grense). Vurdering av miljømål og tiltaksbehov tilsier at det er et behov for tiltak når vassdraget har et betydelig avvik fra naturtilstanden. Det er derfor behov for å redusere forurensningsbelastningen. En bedret tilstand vil også komme andre brukerinteresser til gode, slik som fisking, dyreliv og friluftsinteresser.

Prosjektets hovedmål:
-Øke oppslutningen rundt viktige forurensningstiltak under RMP og SMIL ordningen
-Alle aktive gårdbrukere skal møte/ ønske miljøråd på eget foretak

 

Informasjon om vannområde Øyeren.

 

Kontaktpersoner:

NLR Øst: Stine Vandsemb, Anna K. Berg

Vannområde Øyeren: Kristian Moseby 99 53 96 45 kristian.moseby@nes-ak.kommune.no

Enebakk kommune: Finn Frøshaug 99 37 45 08 finn.froshaug@enebakk.kommune.no

Martin Opsahl tlf: 64992142 Martin.opsahl@enebakk.kommune.no

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.