Driftsplan

18.09.2018 (Oppdatert: 24.04.2019)

Vi i Norsk Landbruksrådgiving har utfordret Innovasjon Norge til å skrive en artikkel om driftsplanlegging. Dette er et viktig og aktuelt tema for våre medlemmer som ønsker å foreta fremtidige investeringer. Her vil du finne nyttig informasjon om planlegging, innhold og hva en driftsplan kan benyttes til. Husk, en driftsplan kan benyttes til langt mer enn søknad om investeringsstøtte, som f.eks; optimalisering av drift, gjenoppretting av kontroll og økonomistyring, generasjonsskifte eller eierskifte og omlegging av drift.

 

Innovasjon Norge om investeringer og driftsplanlegging:

Skrevet av Hans Marius Brandstorp, Innovasjon Norge

Marginene i landbruket er presset og investeringene blir stadig større. Det er derfor viktig å ha fokus på om investeringen er lønnsom. Dette krever gode forundersøkelser og god planlegging. Det kan i tillegg være lurt å snakke med andre bønder som driver med produksjonsformen, innhente tilbud fra flere leverandører og innhente informasjon fra rådgivere.

Driftsplan (budsjett) er et regnskap for å se hvordan økonomien på bruket vil utvikle seg etter en investering på gården. Den er også er et viktig beslutningsgrunnlag for investeringer og valg av driftsform i landbruket. En større investering påvirker og legger føringer for veivalg mange år frem i tid med tanke på driftsform og valgfrihet. Driftsplanens hensikt er å belyse de økonomiske konsekvensene av veivalget.

Når man skal gjøre en større investering så er dette en beslutning som påvirker flere enn bonden. Veivalget bør derfor være godt forankret i familien. Det bør også diskuteres hvor mye egeninnsats familien «tåler» i byggeperioden. En driftsplan skal vise den økonomiske utviklinga på gårdsbruket i budsjettperioden. Det er viktig å få med alle planlagte investeringer, både næring og privat, som er tenkt gjennomført i tidsperioden budsjettet skal gjelde. Kanskje må traktoren eller annen redskap fornyes, eller kanskje familien mener det bør et nytt bad og kjøkken i huset.

En driftsplan er også et godt utgangspunkt for å drøfte forskjellige scenarioer og avdekke behov for forsikring hvis en i husstanden skulle bli ufør eller falle fra.

I landbruket kan investeringer finansieres med egenkapital, egeninnsats, tilskuddsmidler fra Innovasjon Norge eller lån. En driftsplan er et godt beslutningsgrunnlag for å vurdere en søknad om lån og tilskudd både for banker og Innovasjon Norge.  

Innovasjon Norge krever driftsplan til søknad om IBU-midler

For søknader om IBU-midler (investering- og bedriftsutviklings midler) til investeringer er det krav om driftsplan (budsjett). Denne skal gi Innovasjon Norge, som forvalter av IBU-midlene, grunnlag for å vurdere økonomien i investeringen du planlegger. Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold stiller følgende krav til driftsplanen:

  • 5-årig driftsplan basert på regnskapstall for bruket
  • Driftsplanen skal vise alle budsjetterte inntekter og utgifter på bruket for de 5 første årene etter investeringen.
  • Brukerfamilien sine lønnsinntekter utenfor bruket.
  • Vise dagens regnskapstall som sammenligningsgrunnlag.
  • I driftsplanen må det fremgå hva slags forutsetninger som er lagt (DB pr. produksjon, rentevilkår med mer).
  • Skriv også om hvordan driftsopplegget skal være. Vi kjenner ikke bruket ditt og hvordan du skal drive, dette må vi få innblikk i for å kunne vurdere driftsplanen.

Hovedelementer i planen:
1. DB (dekningsbidrag) i produksjonene på bruket
2. Samlet økonomisk oversikt for jordbruket
3. Investerings- og finansieringsplan
4. Låneoversikt nye og eldre lån
5. Likviditets-/soliditetsoversikt for heile bruket

Et budsjett/driftsplan blir aldri mer korrekt enn de tallene det bygger på:
1. For eksisterende produksjoner må den derfor bygge på historiske DB-tall for bruket, dersom en ikke kan forvente en økning i DB pr. enhet som følge av investeringen.
2. Eksisterende gjeld, også driftskreditt, for bruket må legges inn.
3. Privatforbruket må være realistisk i forhold til dagens nivå
4. Legg også inn kostnader til kjøp av dyr ved oppstart av ny produksjon
5. For bruk som går i gang med nye produksjoner bør man legge inn gjennomsnittlige DB-tall

Hvor mye IBU-støtte kan man legge inn i driftsplanen?

Mange vil søke om maksimalt med IBU-midler, og legge dette inn i driftsplanen. Svært få oppnår maksimalsatsene, slik at driftsplanen blir urealistisk på dette punktet. Et alternativ er å ta kontakt med landbrukskontoret i din kommune for å høre hva utmålingene har vært historisk. Alternativt kan man lage et scenario som viser finansieringsplan og likviditetsoversikt uten IBU-midler. Da får man et realistisk bilde om man klarer investeringen også uten støtte fra Innovasjon Norge. 

Ta kontakt med landbrukskontoret i høst for søknader i 2019:
Hvis du planlegger investeringer i 2019 så er det viktig at du tar kontakt med landbrukskontoret i høst. De har en førstelinjetjenesterolle for IBU-midlene og kan dermed gi nyttige råd.  

Fakta om NLR driftsplan

Les artikkel: Nytt potetlager med NLR på laget

 

NLR Driftsplan er en rådgivingspakke som egner seg for alle gårdbrukere som er opptatt av resultatmåling og utvikling. Du får en nøytral driftsplan med faglig tyngde, som kan brukes for å søke om IBU-midler og lån.

 

Kartleggingen som gjøres gjennom NLR Driftsplan ser på hvordan bedriften skal utvikle seg og hvilken arbeidssituasjon familiemedlemmer eller andre som jobber i driften ønsker å ha fremover. Ved beslutningssituasjoner, vil en driftsplan være et verktøy som kan avklare ulike alternativer. Driftsplanen lages for de neste seks års drift.

 

NLR Driftsplan utarbeides av en økonomirådgiver og deg med familie. Ved behov trekker vi inn andre fagrådgivere. Vi kartlegger hvilke ressurser foretaket har i areal, bygninger, maskiner, arbeidskraft og kompetanse og vi ser på hva som må til for å komme til det ønskede målet.

 

Driftsplanen omfatter alle jordbruksproduksjoner i bedriften og næringer utenom, lønnsinntekter, skatt og privatforbruk, renter og avdrag samt finansiering av nye investeringer. Du kan også se hvordan en investering påvirker driftsresultatet uten å dra inn øvrige inntekter.

 

Aktuelle situasjoner kan være:

  • Vurdering av større investeringer eller omlegging av drift
  • Generasjonsskifter eller andre eierskifter på gårdsbruk er også svært aktuelle situasjoner, der en driftsplan vil være nyttig både i forbindelse med verdsetting og aktuelle alternativ for videre drift
  • Ved utfordringer med økonomien kan en driftsplan være et viktig verktøy for å gjenopprette kontroll og økonomistyring
  • Ved ønske om en generell gjennomgang av økonomien med tanke på å optimalisere driften


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.